Gå til innholdet

LNTs rolle i saken om organdonasjon

LNT har siden foreningen ble stiftet i 1981 vært en sterk pådriver i mange helsepolitiske saker, og særlig viktig har saken om organdonasjon vært. Her kan du lese historien bak opprettelsen av Stiftelsen Organdonasjon, som LNT sammen med fem andre foreninger/prosjekter etablerte i 1997.

Organdonasjon

Etter en del til dels uheldige oppslag og problematiske kontakter med media arrangerte pasientorganisasjonene LNT, Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte (FHLT) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) en konferanse om organdonasjon 19. februar 1992 hvor alle berørte parter var invitert. Våren 1992 nedsatte Sosialdepartementet etter påtrykk fra pasientorganisasjonene et utvalg i Statens Helsetilsyn for å utrede behovet for et informasjonsprosjekt om organdonasjon. Prosjektgruppen i Statens Helsetilsyn besto av representanter fra blant annet transplantasjonsmiljøet på Rikshospitalet (RH), Staten Helsetilsyn, Senter for medisinsk etikk, FHLT, LHL og LNT.

Det overordnede målet var å øke tilgangen på organer fra ca. 16 til 20-22 pr. million innbyggere pr. år.

Prosjektgruppens anbefalinger var:

  • Satsing på økt kompetanse hos helsepersonell ved donorsykehusene
  • Nøktern informasjon til befolkningen for å få flere mennesker til å ta stilling til organdonasjon
  • Fastere struktur for planlegging og utføring av organdonasjon - må nedfelles i sykehusenes målsettinger
  • Utgiftene til organdonasjon bør dekkes av rammefinansiering også i framtiden

Gruppen var opptatt av å sikre fortsatt finansiering av opplæringsprogrammet på donorsykehusene gjennom NOROD - Norsk Rådgivningsgruppe for Organdonasjon, etablert i 1992. Målet var at alle godkjente sykehus for organdonasjon skulle gjennom et NOROD-seminar hvert annet år. Gruppen fikk i 1994 gjennomslag i Helsedepartementet for offentlig finansiering av NOROD.

Allerede på møtet 19. februar 1992 ble det påpekt at Norge sannsynligvis var det eneste landet i Europa som ikke hadde transplantasjonskoordinatorer. RH søkte i 193 om bevilgning til fire stillinger, og etter påtrykk fra gruppen ble stillingene innvilget i 1994.

Tiltak for å bedre organtilgangen var et sentralt tema for prosjektgruppen, og den innhentet informasjon om hva som har vært gjort i andre land, med spesiell vekt på de øvrige skandinaviske land samt England. Gjennom en undersøkelse ved 8 av de 27 godkjente donorsykehusene kom det frem at ca. 30 % av de pårørende sa nei til organdonasjon. Ut fra erfaringen fra våre naboland var det enighet i gruppen om å anbefale en nøktern informasjon til befolkningen, basert på pasientintervjuer, fakta om transplantasjonsvirksomheten i Norge og en oppfordring om å ta stilling. Det var prosjektgruppens oppfatning at for mye fokus på kampanjer, som innføring av donorkort, kunne ha en negativ innflytelse på donorsituasjonen, og innføring av donorkort i Norge ble derfor stilt i bero.

Stiftelsen Organdonasjon

Etter initiativ fra pasientorganisasjonene (LNT, FHLT og LHL) etablerte Statens Helsetilsyn prosjektet "Bedre organtilgang for transplantasjoner" i mai 1993. Prosjektets mandat var:

Kartlegge hva som tidligere er gjort og hva som for tiden gjøres for å bedre organtilgangen til transplantasjoner i Norge. Gruppen skal spesielt se på samarbeidet mellom donorsykehus og transplantasjonssykehus. Gruppen skal videre vurdere om det er behov for å iverksette tiltak for å bedre tilgangene på donorer. Et aktuelt tiltak i denne sammenheng kan være å undersøke publikums holdning til transplantasjoner.

Prosjektet skulle ha en varighet på to år. Det ble i 1995 søkt Helsedirektoratet om midler til informasjonsbrosjyre. Midler ble tildelt i 1997, og informasjonskampanjen igangsatt.

Stiftelsen Organdonasjon ble i utgangspunktet opprettet for å stå som avsender av den store mediekampanjen om organdonasjon. Stiftelsen Organdonasjon ble etablert 6. mars 1997 av LHL, LNT, FHLT, Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB), Prosjektet "Liv" og Donorforeningen "Gi liv". Hver organisasjon bidro til grunnkapitalen, LNT med kr 10 000. De to sistnevnte organisasjoner har senere gått ut av stiftelsen. Nå står i tillegg Norsk Forening for Cystisk Fibrose (NFCF) bak Stiftelsen Organdonasjon.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073