Gå til innholdet

LNTs forskningsfond

Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon er LNTs eget forskningsfond. Formålet med fondet er å bygge opp under kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, samt å bidra aktivt til å bedre pasientgruppenes livssituasjon.

For å oppnå dette blir midler fra fondets avkastning tildelt enkeltpersoner og institusjoner som gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot dette. Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning, og ellers til prosjekter som gjenspeiler fondets formål.

Vil du søke om midler?

Fristen for å søke om støtte er 15. november hvert år. Hvilke prosjekter som tildeles midler, annonseres mot slutten av hvert år på LNTs hjemmeside, samt i årets første utgave av medlemsbladet LNT-nytt. Resultatene fra prosjektene skal skrives i populærvitenskapelig form og bli publisert i bladet.

Ønsker du å gi en gave til forskningsfondet?

Flere ønsker å gi en gave til LNTs forskningsfond, for å støtte fondets viktige funksjon. Dersom du ønsker å bidra økonomisk, kan du ta i bruk kontonummer 1503.40.90898. Dette kan også være minnegaver i forbindelse med noens bortgang. Det gis skattefradrag for gaver til LNT.

Eget styre
Fondet har et eget styre, som per dags dato lyder som følger:

  • Leder Lars Skar
  • Styremedlem Anders Hartmann (oppnevnt av LNT etter forslag fra OUS Rikshospitalet)
  • Styremedlem Per Fauchald (oppnevnt av LNT i samråd med Helsedirektoratet)
  • Styremedlem og sekretær Marit Gonsholt (utpekt av landsstyret)

Hvilke prosjekter mottok støtte i 2018?

Det ble ikke delt ut støtte til noen prosjekter i 2018, grunnet mangel på søknader. 

I 2017 mottok forskningsfondet seks søknader om midler. Fondet delte totalt ut 138 000 kroner, fordelt på følgende tre prosjekter:

  • Kartlegging av fysisk aktivitet hos dialysepasienter i Nord-Norge. En observasjonsstudie. Ved seksjonsoverlege Marit Dahl Solbu, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Hjemmemåling av tacrolimus hos nyretransplanterte pasienter. Ved professfor Anders Åsberg og overlege Karsten Midtvedt, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus 
  • Tidlig deteksjon av komplikasjoner etter pankreastransplantasjon med mikrodialysekatetre. Ved overlege Håkon Haugaa, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Samtlige prosjekter ble tildelt 46 000 kroner. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398