Gå til innholdet

Dialyse

LNT har gjennom sin handlingsplan for 2021-2023 vedtatt følgende for temaet dialyse:

  • Stimulere til at minst 30 prosent av dialysepasientene får tilbud om hjemmedialyse.
  • Sikre at dialysepasienter får en god helhetlig pasienttransport til og fra hjemsted som ivaretar pasientsikkerheten.
  • Etterstrebe at færrest mulig av landets dialysepasienter har over én times reisevei til/fra dialysebehandling.

Klikk her for oversikt over hvilke fordeler hjemmedialyse gir

LNT jobber kontinuerlig for at hjemmedialyse skal bli høyere prioritert for pasienter dette passer for, og at alle disse skal få tilbud om å gjennomføre dialyse på denne måten.

I mars 2016 fikk vi et gjennombrudd, ved at Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten vedtok et mål om at minst 30 prosent av landets dialysepasienter skal få tilbud om hjemmedialyse. Et nytt gjennombrudd kom i januar 2017, gjennom styringsmålene til de regionale helseforetakene. Dette styringsmålet ble gjentatt for 2018. 


Hjemmedialyse er et sentralt satsingsområde for LNT. Under kan du lese om at hjemmedialyse inngikk som ett av regjeringens styringsmål både i 2017 og 2018. Det ble ikke gjentatt for 2019.

LNT ga sommeren 2019 ut en brosjyre om hjemmedialyse, som har mottatt midler fra ExtraStiftelsen. Målet er at den skal bidra til at flere vil vurdere å gå for denne dialyseformen. 

Hjemmedialyse ett av styringsmålene også i 2018

18.01.2018

Av den årlige sykehustalen - holdt av helseminister Bent Høie - fremgikk det at 2017s styringsmål om hjemmedialyse blir gjentatt i 2018. I likhet med 2017 utgjør hjemmedialyse ett av punktene under det overordnede målet "Bedre kvalitet og pasientsikkerhet". 

Punkt 7 lyder som følger: Minst 30 prosent av dialysepasientene får hjemmedialyse. 

At målet blir gjentatt tyder på at det er det mål det må jobbes langsiktig mot, og det er gledelig at det fortsatt er en del av dagsorden. 

Hjemmedialyse høyt prioritert i 2017

10.1.2017

I den årlige sykehustalen la helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag fram styringsmålene for de regionale helseforetakene i 2017. Under hovedområdet "Bedre kvalitet og pasientsikkerhet" handler ett av fem mål for 2017 om hjemmedialyse:

4. Minst 30 % av dialysepasientene får hjemmedialyse.

Bakgrunnen for målet er at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering vedtok i mars 2016 at minst 30 % av dialysepasientene skal få tilbud om hjemmedialyse, både HD- og PD-dialyse. Dette målet er i tråd med LNTs handlingsplan for inneværende periode, og har vært et tema våre tillitsvalgte har frontet sterkt i helsepolitiske fora. Målet skal følges opp gjennom oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene, og LNT er svært fornøyde med at vårt arbeid på dette området har ført fram til et konkret og tydelig mål.

Du kan se sykehustalen i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/hod/nett-tv/nett-tv-sykehustalen-2017/id2524050/

Oppdragsdokumentene for de regionale helseforetakene for 2017 finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/


En stor dag for landets dialysepasienter

18. mars 2016

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten har nå vedtatt et mål om at minst 30 % av landets dialysepasienter skal få tilbud om hjemmedialyse.
- Dette er en stor dag for landets dialysepasienter, uttaler Ragnar Skjøld, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Antall dialysepasienter har økt med 43 prosent på 10 år, og er stigende. Det er nå over 1.350 pasienter i dialysebehandling i Norge. Samtidig har pasienter som får tilbud om hjemmedialyse nesten stått stille, og er svært lavt sammenlignet med andre Vesteuropeiske land. Med lang reisevei til/fra dialysebehandling i sykehus 3 ganger ukentlig, er det ikke mye igjen til å leve et liv utenom dialysebehandlingene. Målet er nå at alle pasienter hvor det er medisinsk og praktisk mulig, skal få tilbud om hjemmedialyse når de selv er motiverte til det.

Rådet uttaler: Hjemmedialyse vil kunne gi pasienten bedre livskvalitet og innebærer dessuten god anvendelse av helsetjenestens og samfunnets ressurser sammenholdt med dialyse utført i sykehus.

At Nasjonalt råd nå har vedtatt målet om minst 30% av pasientene skal få tilbud om hjemmedialyse, gjør at flere pasienter kan fungere i jobb og delta i fritidsaktiviteter, og ikke være prisgitt faste tider for behandling i en dialyseavdeling i sykehus. Samtidig som dette gir økt livskvalitet for pasienten kan de regionale helseforetakene spare store summer i pasientreiser. De regionale helseforetakene har nå fått i oppdrag å iverksette målrettede tiltak for å fremme hjemmedialyse og samhandle med kommunene om disse pasientene.

- Vi i LNT har jobbet for dette i mange år, endelig er vi i mål. Nå får vi pasientens helsetjeneste for dialysepasientene i Norge, uttaler Ragnar Skjøld.

Referanser:
Kronikk i Dagens Medisin «Hvorfor tviholder norske sykehus på dialysepasientene?»http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/05/hvorfor-tviholder-norske-sykehus-pa-dialysepasientene/
Hjemmedialyse i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten: http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/%C3%B8kt-tilbud-om-hjemmedialyse-hva-skal-til-for-%C3%A5-lykkes

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073