Gå til innholdet

Donasjons- og transplantasjonstallene for 2017

Skrevet av: Ragnar Skjøld
Først publisert i LNT-nytt nr. 1/2018

Organdonasjoner
Det var i 2017 en liten økning i antall donasjoner fra avdød giver, sammenlignet med året før. Økningen gjelder både innmeldte mulige donasjoner til Rikshospitalet og gjennomførte donasjoner. Det ble gjennomført 112 donasjoner i 2017, mot 107 donasjoner i 2016.

Dette tilsvarer 21,3 donasjoner per million innbyggere. Spania som er best i verden på organdonasjon hadde til sammenligning 43,8 donasjoner per million innbyggere (tall for 2016). Målet i Norge er fortsatt å komme opp i 30 donasjoner per million innbyggere.

Avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) var i fjor 22 prosent på årsbasis, mens det i 2016 var 30 prosent som sa nei. Sist tallet var ned mot 20 prosent var i 2012, da 17 prosent av de pårørende sa nei til organdonasjon. Det er rimelig å anta at en av grunnene til lavere tall i den perioden har sammenheng med at TV 2 sendte serien Livet på vent. Serien fulgte 15 pasienter mens de ventet på organer fra donorer. At man nå beveger seg ned mot samme nivå, er et svært godt tegn.

Avslagsprosenten (pårørende som sier nei til organdonasjon) på årsbasis:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28%

23%

29%

26%

28%

21%

17%

28%

28%

26%

30%

22%

Kilde: OUS – Rikshospitalet

Sett i lys av det opplysningsarbeidet som skal gjøres i år om organdonasjon i regi av de regionale helseforetakene, som også skal fokusere på levende giver av nyre, håper vi å se at avslagsprosenten fortsetter å gå ned mot 20 prosent. Det er også et mål i LNTs arbeidsprogram for 2017 - 2019.

Nyretransplantasjoner
I grafen for nyretransplantasjoner ser dere at ventelisten går litt ned. Ved årsskiftet ventet 334 pasienter på en nyretransplantasjon. Det ble i 2017 utført 77 transplantasjoner med levende giver, mot 47 i 2016, dvs. 30 flere transplantasjoner med levende giver. Det ble gjennomført 274 nyretransplantasjoner totalt i 2017, grafen viser rene nyretrans­plantasjoner med avdød giver.

Toppåret var 2009 med 104 transplantasjoner med levende giver. Grafen for «nyre – levende giver» viser denne utviklingen. I 2017 var den en positiv utvikling etter at det ble satt fokus på utredning av flere levende giver på samarbeidsmøtet for nyrelegene i november 2016. Det har blitt nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med tiltak for å øke andelen levende giver av nyre, som består av nyreleger fra de fire helseregionene, representanter fra fagmiljøet på Rikshospitalet og LNT. Nestleder Nina Roland er med i denne arbeidsgruppa.

Som et resultat av flere transplantasjoner med levende giver, ser vi nå at ventelista for nyretransplantasjon har gått litt ned, etter mange år med en stor økning. Dette gjør at ventetiden kan gå ned og at flere får tilbud om en transplantasjon.

Levertransplantasjoner
For antall levertransplantasjoner, ser vi at tallene er forholdsvis stabile. I 2017 ble det utført totalt 102 levertransplantasjoner, mot 100 i 2016. Ventelisten for lever øker fra 16 i 2016, til 27 i 2017., men her er det store variasjoner fra år til år. Totalt sett er det kort ventetid for levertransplantasjon i Norge.

Pancreas- og nyretransplantasjoner
Grafen viser pancreastransplantasjoner og kombinerte pancreas- og nyretransplantasjoner. Ventelisten fortsetter å gå ned etter toppen på 39 personer i 2014 – og synker nå fra 28 til 20 personer. Samtidig ser vi at det totale antallet transplantasjoner av pancreas i 2017 øker fra 20 til 24.  Det diskuteres fortsatt i fagmiljøene forskjellige operasjonsteknikker og alternativer til pancreastransplantasjon.

Konklusjon
2017 var et svært positivt år for transplantasjoner, sammenlignet med de siste fem årene. Når vi vet at 50 prosent av årsakene til kronisk nyresvikt i befolkningen skyldes hjerte-kar sykdommer og diabetes 2, må våre helsemyndigheter sette mer fokus på forebygging av disse livsstilssykdommene. Det skal LNT også arbeide for framover. Vi har et godt samarbeid med Diabetesforbundet for å sette fokus på forebygging av diabetes 2 i befolkningen.

Da LNT gikk ut med pressemelding tidlig i januar (ligger på www.lnt.no) fikk vi som mange av dere har sett oppslag på TV 2 Nyhetene lørdag 6. januar, oppslag på TV2 Nyhetskanalen søndag, hvor undertegnede også ble intervjuet, og tirsdag 9. januar radiointervju på NRK Dagsnytt. NRK Hordaland laget også en egen lokal sak. Slike gode oppslag er også med på å gjøre at flere tar stilling til organdonasjon.

På vegne av LNT vil jeg rette en stor takk til alle donoransvarlige leger og sykepleiere, transplantasjons­koordinatorene, nyrelegene og transplantasjons­kirurgene - og ikke minst til alle som har sagt ja til organdonasjon, som har gjort dette mulig.

Vi håper at denne positive utviklingen fortsetter framover, så flere som trenger det skal få tilbud om en livreddende transplantasjon.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398