Gå til innholdet

Donasjons- og transplantasjonstallene for 2021

Midlertidige avmeldinger «skjuler» økning i transplantasjonslisten

173 personer er midlertidig avmeldt transplantasjonslisten for nyre ved inngangen til 2022.

Skrevet av: Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Først publisert i LNT-nytt nr. 1/2022

Det viser transplantasjonstallene for 2021. Transplantasjonslisten består av pasienter med organsvikt som er utredet for å motta organ fra avdød donor. Totalt teller den aktive listen 488 pasienter ved inngangen til 2022, hvorav nyrepasienter utgjør 391. På samme tidspunkt i fjor talte listen 411 personer med nyresvikt.

En oppgang i midlertidige avmeldinger «skjuler» imidlertid at det i realiteten er en økning i antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon. Mens det ved inngangen til 2021 var 125 midlertidig avmeldte, er tilsvarende tall 173 nå. Legges disse tallene sammen, er det en økning fra 536 til 564. 

Vanligvis er det til enhver tid 100-150 pasienter som er midlertidig ute av transplantasjonslisten for nyre, fordi medisinske eller praktiske årsaker forhindrer dem i å kunne bli transplantert.

— I 2021 ser vi en klar økning i antallet pasienter som er midlertidig avmeldt transplantasjonslisten, som «skjuler» en reell økning i listen. Det kan være flere faktorer som gjør at pasienter meldes av listen, og det kan ikke utelukkes at økningen delvis skyldes covid-19-tilfeller, opplyser Kristian Heldal, overlege og seksjonsleder ved Seksjon for nyremedisin ved Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin.

Dobling i transplantasjonslisten
De siste ti årene har antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon doblet seg. Økningen skyldes et stigende antall eldre i befolkningen, samtidig som flere overlever annen alvorlig sykdom. I tillegg lever folk lenger med dialysebehandling i dag, sammenlignet med tidligere, ifølge Norsk nyremedisinsk forening.

— Vi vet også at høyt blodtrykk og diabetes er årsak til halvparten av tilfellene av nyresviktpasienter som behøver dialyse eller transplantasjon, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Færre transplantasjoner
Det ble gjennomført 231 nyretransplantasjoner i 2021, hvilket er en nedgang fra 240 i 2020. 67 av disse var transplantasjoner med levende giver, som er en oppgang fra 59 i 2020.

— Antallet transplantasjoner med levende giver er dermed tilbake på et tilnærmet normalt nivå, fastslår Skar.

Lever og pancreas
Hva gjelder transplantasjonslisten for lever og pancreas, er det langt færre midlertidige avmeldinger, med henholdsvis 4 og 3 per 1. januar 2022. Totalt er 37 pasienter påmeldt transplantasjonslisten for lever, mot 20 på tilsvarende tidspunkt i fjor. 8 venter på pancreastransplantasjon, mot 10 i fjor. Det ble gjennomført 5 pancreastransplantasjoner i 2021, hvilket er én mindre enn i 2020. Antallet levertransplantasjoner økte fra 88 i 2020 til 98 i 2021.

— For lever og pancreas viser tallene at tilgangen på organer gjør det mulig å holde transplantasjonslisten på et jevnt nivå over tid, sier Skar.

Bedre diabetesbehandling

Leder av Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin, Pål-Dag Line, tror at hovedårsaken til det lave antallet pancreastransplantasjoner er at færre henvises, og at transplantasjonslisten derfor er kort.

— Grunnen til lavere henvisningsrate er nok dels relatert til relativt betydelige forbedringer i vanlige diabetesbehandling med tilgang på pumper, automatisering og digital kontroll via apper og lignende.  Det betyr ikke at behovet for pancreastransplantasjoner forsvinner ennå, men jeg tviler på at tallene vil være slik de var for inntil 4-5 år siden, sier Line.

Koronarelatert
For alle organtransplantasjoner sett under ett, er det en nedgang fra 422 til 404. Kristian Heldal tror nedgangen delvis er koronarelatert.  

— Det er nærliggende å tro det. I andre land har vi sett at transplantasjoner med avdød giver har falt betydelig, på grunn av press på intensivbehandlingen. Dette har ikke skjedd i Norge, men det er mulig at aktiviteten likevel har blitt påvirket av pandemien, sier Heldal.

cDCD vil bidra til økt aktivitet
Skar påpeker at organdonasjonsmetoden cDCD vil bli en sentral bidragsyter for å øke antallet transplantasjoner i tiden som kommer. cDCD er en anerkjent metode for organdonasjon som høsten 2021 ble godkjent for bruk i Norge.

— Vi håper og tror at bruken av cDCD kommer ordentlig i gang i løpet av første halvår 2022, sier Skar.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073