Gå til innholdet

Donasjons- og transplantasjonstallene for 2016

Skrevet av: Ragnar Skjøld
Først publisert i LNT-nytt nr. 1/2017

Donasjoner

Norge hadde dessverre en nedgang i donasjoner i 2016 sammenlignet med 2015. Det ble meldt inn 321 potensielle donorer til transplantasjonskoordinatorene på OUS Rikshospitalet, men kun 107 ble realisert. Dette skyldtes i hovedsak forskjellige medisinske forhold og at 30 prosent av de pårørende sa nei til organdonasjon. I europeisk sammenheng har antall donasjoner per million innbyggere (pmi) beveget seg ned mot 20 de siste årene. I fjor landet vi i Norge på 20,43 donasjoner per million innbyggere. Spania, som er best på organdonasjon i verden, har på samme tid beveget seg fra 35 donasjoner pmi til 40,2 donasjoner pmi.

Avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) for 2016 var på 30 prosent, som er et svært høyt tall. Det er verdt å merke seg at i 2012 var avslagsprosenten nede i 17 prosent (se tabell), hvor mye trolig kan tilskrives TV-serien «Livet på vent» som gikk på TV 2.

Stortinget ønsker nå en utredning av om sykepleiere skal ha et særlig ansvar for donasjons­virksomheten (etter modell fra Spania). Stortinget har også bedt om en vurdering av den nye transplantasjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2016 og av informasjonsvirksomheten til Stiftelsen Organdonasjon, dette i lys av at avslagsprosenten går opp og ikke ned.

Avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) på årsbasis:

 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
 28 %  23 %  29 %  26 %  28 %  21 %  17 %  28 %  28 %  26 %  30 %


Kilde: OUS Rikshospitalet

Nyretransplantasjoner

Det ble i 2016 utført 175 nyretransplantasjoner med nyre fra avdød. Toppåret var 2011 med 229 transplantasjoner med nyre fra avdød. Ventelisten for nyretransplantasjon har økt fra 304 til 349 pasienter på ett år. Denne situasjonen gjør oss i LNT svært bekymret. I fjor døde 16 pasienter på venteliste for nyre.  Vi vil nok dessverre se en betydelig økning i antall dialysepasienter i årene framover.

50 prosent av årsakene til kronisk nyresvikt er hjerte-kar-sykdommer og økende forekomst av diabetes i befolkningen. Dette utgjør henholdsvis 33 prosent og 17 prosent av årsakene. LNT jobber for å sette fokus på forebygging av kronisk nyresvikt overfor våre helsemyndigheter.

Levende giver av nyre

I fjor ble det utført 47 nyretransplantasjoner med levende giver av nyre (med nært familiemedlem). I toppåret 2009 ble det utført 104 nyretransplantasjoner med levende giver. Det er en reduksjon på over 50 prosent på åtte år. Denne situasjonen gjør at ventelisten for nyre fra avdød blir belastet ytterligere.

Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe for å øke andelen levende giver av nyre. Arbeidsgruppa består av nefrologer fra OUS Rikshospitalet, nefrologer fra de fire helseregionene og en representant fra LNT. Nina Roland fra Arendal er oppnevnt til LNTs representant i arbeidsgruppa.

Nederland hadde i 2015 30,4 levende giver-transplantasjoner per million innbyggere, mens Norge samme år hadde 12,1 levende giver-transplantasjoner pmi. I 2008 satte en arbeidsgruppe i Helse- og omsorgsdepartementet et nasjonalt mål om at 40 prosent av nyretransplantasjoner skal skje med levende giver. Vi er dessverre langt fra dette målet.

Levertransplantasjoner

Det har vært en stor variasjon i både venteliste og utførte levertransplantasjoner de siste årene. Noe kan nok tilskrives ressurssituasjonen ved OUS Rikshospitalet i 2015. I 2016 ble det utført 100 levertransplantasjoner, mens ventelista ligger stabilt rundt 20 pasienter.

Pancreas- og nyretransplantasjoner

Grafen viser både pancreas- og pancreas-/nyretransplantasjoner, som har hatt en stor variasjon de siste årene. Dette skyldes primært endring i operasjonsteknikker og at pancreas er et vanskelig organ å transplantere.

Dette må også sees i sammenheng med øycelletransplantasjoner som har variert mellom 5 og 8 transplantasjoner årlig de senere årene. I 2016 ble det utført 7 øycelletransplantasjoner.

Konklusjon

Vi har mye å lære av andre land, spesielt Spania når det gjelder organdonasjon fra avdød giver, og Nederland når det gjelder bruk av levende giver av nyre. I Stortingets høring 27. oktober la LNT vekt på at donasjonsvirksomheten i sykehusene må organiseres bedre. Mange donoransvarlige leger gjør en svært god jobb, men arbeidet må forankres i sykehusledelsen og må ikke i framtiden stå og falle på enkeltpersoner og ildsjeler. Opplæringsprogrammet til NOROD – Norsk ressursgruppe for organdonasjon må også styrkes.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398