Gå til innholdet

Våre samarbeidspartnere:


 

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet 6. mars 1997.

Bak stiftelsen står:

 • Landsforeningen for hjerte – og lungesyke (LHL)
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
 • Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte (FHLT)
 • Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
 • Norsk Forening for Cystisk Fibrose (NFCF)
 • Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

Stiftelsens formål er å bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner ved å:

 • Gjennomføre informasjonstiltak som vil øke allmennhetens kunnskap om organtransplantasjoner og styrke befolkningens bevissthet om betydningen av at hver enkelt av oss tar stilling til om vi er villig til å gi bort våre organer hvis dette måtte bli aktuelt.
 • Være pådrivere i forhold til helsevesen og politiske myndigheter.


E-post: post@organdonasjon.no
Nettside: www.organdonasjon.no


 

Transplantertes Idrettsforening (TIF)

TIF er en landsomfattende idrettsforening for transplanterte som behandles med immunosuppressive medikamenter. Dette gjelder alle som har fått ny:

 • Benmarg
 • Bukspyttkjertel
 • Hjerte
 • Lever
 • Lunge
 • Nyre

Foreningen ble stiftet i november 1987 og har som formål å fremme idrett og mosjon i sunne former.

Idrett etter organtransplantasjon
De fleste som har gjennomgått en organtransplantasjon har vært syke en god stund før transplantasjon og dette medfører svekkelse i muskulatur og bevegelsesapparat. Sykehusoppholdet i forbindelse med transplantasjonen og medisinene man må ta etterpå, bidrar ytterligere til dette.

TIF tar sikte på å gi tilbud til alle og satser på å motivere flest mulig til regelmessig aktivitet, fra enkel mosjon til konkurranseidrett. Medlemskap i foreningen gir også verdifull sosial kontakt med andre som har gjennomgått en organtransplantasjon. Dette åpner for gjensidig oppmuntring til å sette seg mål for fysiske prestasjoner og regelmessig fysisk aktivitet.

E-post: txidrett@gmail.com
Nettside: https://txidrett.wordpress.com/​


 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Med sine 71 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 330.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 71 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets 19 fylker, samt aktiv i rundt 100 kommuner.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

RETTIGHETSSENTERET
FFOs Rettighetssenter tilbyr juridisk rådgivning til funksjonshemmede og kronisk syke. Senterets rådgivere er jurister og treffes på telefon 23 90 51 55 mandag - onsdag 10.00-14.00. Spørsmålene må gjelde rettigheter for funksjonshemmede og kronisk syke. Tjenesten er gratis for LNTs medlemmer.

Mer om FFOs Rettighetssenter

E-post: post@ffo.no
Nettside: www.ffo.no


 

Studieforbundet FUNKIS

FS - Funksjonshemmedes studieforbund - ble stiftet 17. september 1994, men endret i 2012 navnet til Studieforbundet FUNKIS.

Det er spesielt viktig for FUNKIS å legge til rette for at voksne funksjonshemmede skal få tilgang til opplæring. Vi ønsker en voksenopplæring som kan være et viktig redskap for livsmestring og motivasjon for våre grupper. FS er et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og forskjellige voksenopplæringsmiljøer. FS formidler statlig støtte til voksenopplæring i funksjonshemmedes organisasjoner.

FUNKIS har som formål å:

 • arbeide med voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende
 • styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd
 • arbeide for at voksenopplæringen skal være et redskap i en prosess som i størst mulig grad fører til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sidene for funksjonshemmede og deres pårørende
 • arbeide for at opplæringsvirksomheten skal føre til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og kvaliteter. Den skal rettes mot å øke livskvaliteten for den enkelte, og mot å bedre og synliggjøre kompetanse i forhold til annen utdanning og arbeidsliv

Studieforbundets oppgaver:

 • Skal stimulere til samarbeid og koordinere felles voksenopplæringsaktiviteter.
 • Skal veilede medlemsorganisasjonene når det gjelder studietiltak.
 • Skal være pådriver for tilpasset voksenpedagogikk.
 • Skal søke å påvirke offentlig politikk på sitt område.

E-post: fs@funkis.no
Nettside: www.funkis.no


 

Stiftelsen Dam

LNT er en av medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, som er en sentral aktør innen frivillighet og helse, og som bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

LNT har gjennom årene fått prosjektmidler til både forskning og helseprosjekter fra Stiftelsen Dam, som dermed bidrar til å skape aktivitet i vår organisasjon.

Les mer om Stiftelsen Dam her.


 

Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan (NNS)

NNS er et samarbeid mellom organisasjonene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Det holdes et samarbeidsmøte i året, og ansvaret for arrangementet går på omgang mellom landene. NNS har 25-årsjubileum i 2016. Det er ikke noe organisert samarbeid mellom møtene utover utveksling av blader, men i enkelttilfeller tas det kontakt i spesielle saker.

Følgende organisasjoner er med i samarbeidet:

Njurförbundet i Sverige
Nyreforeningen i Danmark
Felag Nyrnasjukra, Island
Njur- och Leverförbundet i Finland


 

European Kidney Patients Federation (EKPF, tidligere CEAPIR)

CEAPIR ble stiftet i 1981 som en paraplyorganisasjon for nasjonale nyrepasientorganisasjoner i Europa. Navnet ble endret under årsmøtet (General Assembly) til EKPF i 2014.

For tiden er det 20 land som er medlemmer i EKPF. Foreningen arbeider for at nyrepasienter skal ha så gode forhold som mulig, både når det gjelder tidlig oppdagelse av nyresvikt, dialysebehandling og tiden etter transplantasjon. Foreningen tar selvfølgelig også klart avstand fra organhandel.

Styret blir benevnt Executive Committee og ledes i 2019-2021 av president Coert van Ee fra Nederland. Resten av styret består av visepresident Emily Groutidou-Petridou fra Kypros, sekretær Dani Gallego fra Spania, kasserer Lars Skar fra Norge, samt styremedlemmene Sari Högström fra Finland, Håkan Hedman fra Sverige og David Marshall fra Storbritannia. 

EKPF er også medlem av EKHA, European Kidney Health Alliance, som har kontor i Brussel og er tett på det som skjer innen EU. EKHA utøver en god lobbyvirksomhet rettet mot de som utarbeider planer knyttet til kronisk nyresydom i EU. EKPF er også medlem av EPF, European Patients’ Forum. Dette kan på mange måter sammenlignes med vårt hjemlige FFO.


 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073