Gå til innholdet

Vil en tredje vaksinedose gi ønsket effekt?

Studie ved Oslo universitetssykehus undersøker virkningen av en tredje dose for transplanterte.

14.07.2021

Av Anna V. Reisæter, Anders Åsberg, Karsten Midtvedt og Kristian Heldal (Alle fra Seksjon for nyremedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet).

I tillegg til studien om nyretransplanterte som omtales i denne teksten, er det i regi av OUS rekruttert 20 levertransplanterte pasienter med dårlig vaksinerespons etter to doser. Disse skal undersøkes på tilsvarende måte.

Covid-19 har vært med oss i halvannet år. Vi lærte raskt at pasienter som bruker immundempende legemidler var spesielt utsatt for å få et alvorlig forløp hvis de ble smittet med SARS-CoV-2-viruset. Nyretransplanterte var intet unntak. Alle nyreleger i Norge har fortløpende rapportert inn til Norsk Nyreregister (NNR) funn og status på alle nyretransplanterte som fikk påvist koronavirus i neseprøve og videre forløp de neste fire ukene. NNR rapporterte så videre til et europeisk register (ERA-EDTA), som gav oss god oversikt. Covid-19 var og er farlig for nyretransplanterte.

Alle så derfor frem til at vaksinasjonen skulle begynne og at man kunne komme «tilbake til hverdagen». Fra før vet vi at det ikke alltid er så god effekt av vaksiner når man bruker immundempende medikamenter. Kunnskap om mRNA-vaksiner (Pfizer/Moderna) hos immunsupprimerte manglet fullstendig! For å undersøke effekten, søkte derfor leger ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Regional Etisk Komite (REK) og fikk tillatelse til å tilby alle nyretransplanterte i Norge muligheten til å måle antistoffer mot SARS-CoV-2 Spike ca. 4-10 uker etter andre vaksinedose. Hvis man danner antistoffer mot SARS-CoV-2 Spike så har man fått ønsket effekt av vaksinasjon, dvs. man oppnår en beskyttelse mot å bli alvorlig syk hvis man blir smittet av koronavirus.

Heldigvis er det mange nyretransplanterte i Norge som har stilt opp og tatt prøver.

Til å begynne med hadde vi mest data fra de over 70 år, fordi de ble vaksinert først. Da var det bare 18 prosent som hadde dannet antistoffer mot Spike etter to vaksinedoser. Etter hvert som vi fikk data fra alle aldersgrupper, viste det seg at ca. 30 prosent danner antistoffer etter vaksinasjon (over 65 år – ca. 20 prosent og under 65 år – ca. 40 prosent). I tillegg registrerte vi at «mengden» med beskyttende antistoffer (hos de som var positive) var betydelig lavere enn hos ikke-immunsupprimerte personer. Dette var urovekkende. Det samme viste seg å være tilfelle for andre pasientpopulasjoner som også bruker immundempende medikamenter (revmatologiske pasienter, MS-pasienter, pasienter med forskjellige tarmlidelser, osv.). Sammen kontaktet fagmiljøet Folkehelseinstituttet (FHI), som så skjønte alvoret og raskt tilbød muligheten for å se på effekten av en tredje vaksinedose – en booster-dose!

Vi fikk klarsignal fra FHI torsdag 1. juli om at vi kunne få 260 vaksiner til nyretransplanterte. Vi hadde håpet på en positiv respons og på forhånd var det ordnet med personell til å sette vaksiner og ta blodprøver mandag, tirsdag og torsdag i uke 27. Da første vaksine skulle settes allerede mandag kl. 08.30, var man avhengig av å jobbe raskt og hele helgen ble tatt i bruk!

Det ble tatt kontakt med pasienter som hadde lite eller ingen antistoffer målt minst tre uker etter andre vaksinedose og som kunne stille på kort varsel og komme til oppfølgende prøvetaking, som er nødvendig for å undersøke effekten av tredje dose. Vaksinene kunne kun settes på ett fysisk sted pga. logistikken og lokaler på OUS ble benyttet. Det var en pragmatisk tilnærming med utvalg av pasienter i geografisk nærhet som kunne møte på kort varsel med kort reisevei, samt mulighet til oppfølging med nye blodprøver ved OUS. Det var også viktig å få med tilstrekkelig antall pasienter i alle alderskategorier.

Responsen fra de vi fikk kontakt med var enormt positiv, noe vi er veldig glade og takknemlige for. Til slutt hadde vi gjort avtale med 262 pasienter!

Etter ønske fra FHI skulle alle få samme type vaksine (Pfizer/Moderna) som de hadde fått før. Første blodprøvekontroll for å se på endring i SARS-CoV-2 Spike-antistoffer etter tredje vaksinedose er allerede etter 3-5 uker (uke 30-32).

Dette medfører at vi vil kunne ha resultater som forteller oss hvor mange som nå har dannet antistoffer/økt mengden antistoffer allerede i begynnelsen av september. Disse dataene vil danne grunnlag for FHI når de skal vurdere om det skal tilbys en tredje dose til alle transplanterte og andre immunsupprimerte.

Det er ikke sikkert klarlagt hvorfor noen har respons på vaksinen og andre ikke. For å øke forståelsen og dermed kunne bedre behandlingen trenger vi data fra så mange som mulig. De som har fått andre doser vaksine og ikke målt antistoffer, anmodes å få dette gjort – selv om det er gått mer enn 10 uker.  De vil da få vite om du trenger tredje dose (hvis den er effektiv) eller allerede er beskyttet. De som allerede har målt SARS-CoV-2 Spike-antistoffer og fått beskjed på helsenorge.no om at de er positive, dvs. har «beskyttelse», vil få tilsendt en ny rekvisisjon i august. Dette for å undersøke om de «beskyttende» antistoffene fortsatt er der og i hvilken mengde. Ved at så mange som mulig tar denne prøven, vil kunnskapen øke og sikre at alle de som trenger ekstra tiltak (- som kan bli en tredje vaksinedose -) får muligheten til å få optimal behandling.

Ved å få svar fra enda flere vaksinerte nyretransplanterte etter to vaksinedoser, de som nå har deltatt i studien som ser på tredje dose, samt resultater fra en annen pågående vaksinestudie ved OUS, vil vi kunne se nærmere på om det er visse kombinasjoner av immundempende medikamenter som kan ha ugunstig effekt akkurat i en vaksinesituasjon.

Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig får ønsket effekt og danner antistoffer mot SARS-CoV-2 Spike og dermed oppnår «beskyttelse» mot koronavirus. Da vil FHI kunne anbefale at alle får tredje dose. Data fra studien vil imidlertid også kunne gi oss svar på hva som karakteriserer de som fortsatt ikke danner antistoffer. Det anser vi som minst like viktig!

Data fra studien på tredje dose vil sammen med data fra den nasjonale screeningstudien etter dose to kunne gi svar på mange av spørsmålene.

Vår oppgave – sammen med dere – er å finne en løsning slik at alle nyretransplanterte oppnår «beskyttelse» mot SARS-CoV-2 før høsten kommer!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073