Gå til innholdet

Vil du søke forskningsmidler fra Stiftelsen Dam gjennom LNT?

Ta kontakt med oss innen 5. februar.

13.01.2020

Dersom du har planer om å søke forskningsmidler fra Stiftelsen Dam, er det viktig å merke seg to ting: For det første er det nye frister å forholde seg til. For det andre har de innført en totrinns søknadsprosess. Først er det en prekvalifiseringsrunde med forenklet skissesøknad, som er en modell som skal spare søkeren for arbeid. De sterkeste søknadene kommer videre til neste runde. 

Den første viktige datoen å notere seg er 5. februar 2020. Dette er fristen for å ta kontakt med LNT angående å opprette bruker i Damnett, som er Stiftelsen Dams egen portal for å sende inn søknad. Heretter følger 12 dager der LNT og søker kan bearbeide og kvalitetssikre søknaden før den skal sendes til Stiftelsen Dam innen 17. februar. Her kan du lese en beskrivelse av hva som kreves i søknadsskjemaet. 

14. april blir utvalgte søkere, anslagvis 25 prosent, invitert til å sende inn full søknad. LNTs frist for å fylle ut utkast til søknad er 10. mai. Endelig frist for å sende inn til Stiftelsen Dam er 10. juni. Tildelingen av midler blir offentliggjort 15. oktober. Stiftelsen Dam anslår at rundt 40 prosent av de utvidede søknadene blir tildelt midler. 

Du kan lese utfyllende informasjon hva det kan søkes om og hvem som kan søke i utlysningen av forskningsmidler. Søknadsskjemaet åpnet 2. januar 2020. Dersom du har planer om å søke, anbefaler vi at du snarlig tar kontakt via post@lnt.no eller 23 05 45 50.

Dette står på Stiftelsen Dams nettside om ordningen: 

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Helse

Ordningen Helse er stiftelsens største ordning og omtrent to tredjedeler av midlene går til denne ordningen. Her innføres det ikke en modell med skissesøknad, og fristene blir som før: 
15. mars og 15. september.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Ny pilotordning: Utvikling

Stiftelsen Dam har videre opprettet en ny ordning som heter «Utvikling». Bakgrunnen for opprettelsen av denne toårige pilotordningen er å dekke gråsonen, eller gapet mellom de etablerte ordningene «Helse» og «Forskning». Mens Helse blant annet dekker kurs, opplæring, aktiviteter, trening, formidling og likepersonsarbeid, dekker Forskning stillingsbaserte forskningsprosjekter – ofte flerårige. Utvikling skal favne forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) med et tydelig faglig fokus. I retningslinjene defineres utviklingsprosjekter som «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap» eller «systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester». Prosjektomfanget kan være inntil to år, og det kan tildeles mellom 500 000 og 2 000 000 kroner totalt for hele prosjektperioden.

Også her er det skissesøknad som gjelder, men fristen er ikke før 15. september. Les mer om ordningen her. 

Nytt navn

I september ble det offisielt at ExtraStiftelsen bytter navn til Stiftelsen Dam. Dette skyldes at stiftelsen ikke lenger eier Extra-spillet. Dermed hadde de et navn som verken gjenspeilet formålet eller hvor inntektene kommer fra. Dam i det nye navnet står for «deltakelse, aktivitet, mestring». Dette innebærer også at ordningen ExtraExpress, som mange LNT-ere er kjent med, endrer navn til Ekspress. Fristene her er som før: 15. mars og 15. september. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073