Gå til innholdet

— Dialysepasienter bør ha krav på særskilt tilrettelegging av transport

LNTs styreleder, Nikolai Raabye Haugen.

Les LNTs høringssvar om pasientreiseforskriften.

17.04.2024

Dialysepasienter er i en unik situasjon 

— Når det kommer til pasienttransport, er pasienter som får dialyse på sykehus i en unik situasjon. Med rundt seks reiser til og fra behandling ukentlig, er det ingen andre grupper som bruker pasientreiseordningen i like stor grad. Et liv i dialyse er utmattende, og pasientene er ofte i redusert form før og etter behandling. Derfor mener vi at dialysepasienter bør ha krav på særskilt tilrettelegging av transport, sier Nikolai Raabye Haugen, styreleder i LNT.

Pasientreiseforskriften ute på høring 

Denne våren har regelverket for Pasientreiser vært ute på høring. LNT erfarer at det har vært misnøye med pasienttransport blant mange av våre medlemmer over lang tid. I vårt høringssvar foreslår LNT et knippe tiltak som kan sikre god tilrettelegging av transport for dialysepasientene. Du finner det fullstendige høringssvaret lenger ned i saken. 

Unngå samkjøring

Kortest mulig reisetid før og etter en utmattende dialysebehandling er avgjørende for å bidra til at livskvaliteten er så god som mulig utenfor behandlingstiden. Det vil også redusere risikoen for smitte for en gruppe med svekket immunforsvar.

Faste sjåfører

Etterstreb at pasientene i stor grad kan forholde seg til noen få sjåfører. Det vil gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter som bruker ordningen mange ganger ukentlig.

Unngå venting på transport

Pasienter som kun bruker pasientreiseordningen en sjelden gang, kan tåle litt venting. Hyppige brukere av ordningen bør som hovedregel vente minst mulig på transport. LNT mener at dialysepasienter skal få prioritet når det koordineres transport av pasienter.

Kvalitet på tilbudet

Kvaliteten i tilbudet kan ikke forringes av at pris blir brukt som et tungtveiende kriterium når det lyses ut anbud. LNT opplever at flere drosjeselskaper som vinner anbud ikke har erfaring med å kjøre syke mennesker. Sårbare pasienter har andre behov enn friske passasjerer, og forsvarlig transport handler ikke kun om å følge trafikkreglene. Forsvarlig transport handler om å sørge for at pasienten kommer seg til å fra behandling på en trygg måte. Dette inkluderer blant annet henting av pasient ved døren, parkere så nærme boligen som mulig, hjelpe pasienten inn og ut av bilen, kjøre under fartsgrenser ved behov og hente pasienten på sykehuset.

Pasientreiseordningen skal forbedres og forenkles

Bakgrunnen for høringen er at Stortinget i april 2018 ba daværende regjering om å foreta en bred gjennomgang av regelverket for Pasientreiser – og fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen. Først i november 2021 fortalte daværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at det planlegges å gå ut med en høring om en revidering av pasientreiseforskriften.

I august 2023 opplyste Kjerkol at de tok sikte på å sende ut høringsnotatet høsten 2023. Fredag 12. januar 2024 kom høringen – med frist 11. april. 

— At det har tatt fem år å planlegge å komme ut med en høring, synes jeg er helt forkastelig, uttalte redaktør og kommunikasjonsansvarlig i LNT, Jon Anker Lisberg Sarpebakken, til TV 2 høsten 2023. 

Les LNTs høringssvar om endringer i pasientreiseforskriften

Her følger LNTs høringssvar i sin helhet. Du finner samtlige høringssvar på regjeringen sine sider. 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) takker for muligheten til å svare på høringen om endring i pasientreiseforskriften. LNT er en forening for nyresyke og transplanterte pasienter. Kronisk nyresykdom er en uhelbredelig sykdom, og ved kronisk nyresykdom i endestadiet er de to eneste mulige behandlingene dialyse og transplantasjon. 

I Norge er ca. 1600 pasienter avhengig av dialysebehandling for å overleve. Dette er en livsviktig behandling, og transplantasjon er eneste mulighet ut av behandlingsforløpet. Av dialysepasientene i Norge får rundt 1300 dialyse på sykehuset. Behandlingen gir en utmattende livsstil. En behandling tar fire, fem timer, og utføres som regel tre til fire ganger i uken. Om lag halvparten av pasientene kan ikke transplanteres, og må belage seg på livslang behandling. I tillegg er mange dialysepasienter rammet av tilleggssykdommer som høyt blodtrykk, diabetes og hjerte- og karlidelser. Dialysepasienter er derfor en sårbar gruppe, og mange sliter med fysiske og psykiske plager grunnet sykdommen.

LNT ønsker spesielt å uttale seg om kapittel 10 i høringen «Reiser som blir organisert av helseforetaket».

Høringen tar opp hvilke utfordringer som kan oppstå ved rekvirerte reiser til helseforetakene. Det nevnes blant annet at det finnes eksempler på reiser som ikke er forsvarlige ut ifra helsetilstanden til pasienten. Videre står det at for å sikre at reisen er forsvarlig, er det en forutsetning at de som skal organisere reisen får tilstrekkelig og forståelig informasjon fra behandleren til pasienten om hvilke behov pasienten har.

Tilbud om transport er basert på et medisinskfaglig skjønn, men regelverket gir ikke nærmere retningslinjer for dette skjønnet. Dette fører til en variasjon i tilbudet, og pasienter er avhengige av at de har en behandlende lege som tar seg tiden til å melde inn at de har spesielle behov for reisen.

Departementet foreslår i høringen at behovet for særskilt tilrettelagt transport skal vurderes av behandleren til pasienten.

LNT mener at det ikke er tilstrekkelig at behandleren har ansvaret for at dialysepasienter får den tilrettelagte transporten de har behov for. Dette vil føre til en skjevhet i tilbudet for våre pasienter, og føre til at mange pasienter som har behov for særskilt tilrettelagt transport ikke får det.

Vi støtter Helsedirektoratets forslag om at det utarbeides et rundskriv som et supplement til forskriften, der det kommer klart frem hvilke pasientgrupper som har behov for særskilt tilrettelegging.

LNT mener at dialysepasienter skal inkluderes i dette rundskrivet, slik at alle som er avhengig av å dra til sykehuset tre til fire ganger i uka i flere år eller resten av livet får den tilrettelagte transporten de har behov for.

Vi mener at særskilt tilrettelagt transport for vår pasientgruppe bør inkludere følgende tiltak:

  • Unngå samkjøring. Kortest mulig reisetid etter en utmattende dialysebehandling er avgjørende for å bidra til at livskvaliteten er så god som mulig utenfor behandlingstiden. Det vil også redusere risikoen for smitte for en gruppe med svekket immunforsvar.
  • Faste sjåfører. Etterstrebe at pasientene i stor grad kan forholde seg til noen få sjåfører. Det vil gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter som bruker ordningen mange ganger ukentlig.
  • Unngå venting på transport. Pasienter som kun bruker pasientreiseordningen en sjelden gang, kan tåle litt venting. Hyppige brukere av ordningen bør som hovedregel vente minst mulig på transport. LNT mener at dialysepasienter skal få prioritet når det koordineres transport av pasienter.
  • Kvalitet på tilbudet. Kvaliteten i tilbudet kan ikke forringes av at pris blir brukt som et tungtveiende kriterium når det lyses ut anbud. LNT opplever at flere drosjeselskaper som vinner anbud ikke har erfaring med å kjøre syke mennesker. Sårbare pasienter har andre behov enn friske passasjerer, og forsvarlig transport handler ikke kun om å følge trafikkreglene. Forsvarlig transport handler om å sørge for at pasienten kommer seg til å fra behandling på en trygg måte. Dette inkluderer blant annet henting av pasient ved døren, parkere så nærme boligen som mulig, hjelpe pasienten inn og ut av bilen, kjøre under fartsgrenser ved behov og hente pasienten på sykehuset.

Vi mener at et rundskriv der det kommer klart frem at dialysepasienter har krav på særskilt tilrettelagt transport vil forenkle arbeidet til behandlende lege og pasientreisekontorene, samt sørge for at alle dialysepasienter får et rettferdig og godt pasientreisetilbud.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073