Gå til innholdet

Stønad til tannbehandling

Ved dialysebehandling og ved organtransplantasjon og etterfølgende immunsuppressiv behandling ytes bidrag til tannlegebehandling etter Folketrygdlovens del IV, kapittel 5 - Stønad ved helsetjenester. Videre er bestemmelsen omtalt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom kapittel 1, § 1, punkt 4 - Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander, og presisert i Rundskriv I-8/2015 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016​ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Merknad til nevnte punkt 4 i forskriften lyder:

Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Denne bestemmelsen gir stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko. Det må dokumenteres ved erklæring fra lege/ spesialist/sykehusavdeling at vilkåret er oppfylt.

Det ytes stønad ved følgende medisinske tilstander og behandlinger:

a. hjerteoperasjon
b. dialysebehandling
c. organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling
d. beinmargstransplantasjon
e. stamcellebehandling
f. høydose cellegiftbehandling
g. HIV/AIDS
h. kreftpasienter med skjellettmetastaser i forbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter
i. strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose

Som hovedregel gis ikke stønad til generell rehabilitering av tannsettet. Dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering.

Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre ledd.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene. 

Det er tannlegen som vurderer hva som er nødvendig infeksjonsforebyggende behandling. Du får dekket utgiftene etter offentlige takster. Hvis din tannlege har takster som ligger over de offentlige, vil du måtte betale et mellomlegg. Før du starter behandlingen kan det være lurt å be tannlegen om et prisoverslag der de offentlige takstene er spesifisert.

De fleste tannleger har nå direkte oppgjørsavtale med HELFO. Det vil si at tannlegen får sitt oppgjør etter de offentlige takstene betalt direkte fra HELFO. Du vil da bare måtte betale det eventuelle mellomlegget til tannlegen din. Hvis tannlegen din ikke har avtale om direkte oppgjør, må du legge ut hele beløpet og få refundert fra HELFO det som tilsvarer de offentlige takstene.

I 2018 kom det en presisering om at tannlegen må argumentere for refusjon på bakgrunn av pasientens tilstand på det aktuelle tidspunkt. Det er dermed ikke gitt at pasienten får dekket behandling livet ut. 

Ellers kan denne siden være nyttig å kikke på: https://www.hvakostertannlegen.no/ 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398