Gå til innholdet

H-resept

Fra september 2020 er det kun sykehuslegen som kan skrive ut medisiner brukt i forbindelse med transplantasjon og nyresvikt. Ordningen innebærer med andre ord at fastlegen ikke lenger kan skrive ut disse medisinene. Bakgrunnen for endringen er at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i september 2020 overtok finansieringsansvaret for 24 legemidler brukt i forbindelse med nyresvikt, transplantasjoner, immunsvikt og noen sjeldne tilstander. Klikk her for komplett oversikt over hvilke medikamenter som omsluttes av endringen.

Denne resepten klassifiseres som en H-resept. H-resept betegner helseforetaksfinansierte legemidler, brukt utenfor sykehus. H-reseptlegemidler kan hentes ut på alle apotek og vil vises i både reseptformidleren og i Legemidler-tjenesten på Helsenorge.

Sykehuslegen kan skrive H-resept for medisiner for ett år, men apoteket kan kun levere ut medisin for maks. 3 måneders forbruk av gangen. Resepten kan fornyes basert på telefonkontakt mellom pasient og lege.

Hva med egenandel?
Legemiddelbrukeren får dekket 100 prosent av kostnadene fra det regionale helseforetaket sitt og betaler ikke egenandel ved H-resept. 

Blå resept 

Når du har en kronisk sykdom som krever behandling i minst tre måneder, kan du ha krav på medisiner på blå resept.

  • Får medisinen legen din har forskrevet innvilget blå resept, betyr det at du kun betaler egenandel når du henter medisinen på apoteket.
  • Har du resepter som kan brukes flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter medisiner tilsvarende tre måneders forbruk.
  • Hvis vilkårene for blå resept ikke er oppfylt, kan legen din sende en søknad om å få refundert utgiftene til medisiner for deg. Individuelle søknader om blå resept må godkjennes av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), og du vil få et skriftlig vedtak i posten.
  • Får medisinen din innvilget refusjon, må du ta med vedtaket på apoteket når du henter ut medisinene og betaler da kun vanlig egenandel.

Sliter du med kroniske sår eller varige problemer med huden?

av Ragnar Skjøld, tidligere styreleder i LNT

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine dersom de er høye.

Gjennom Helfo finnes det to aktuelle bidragsordninger der du kan søke om å få dekket dine utgifter.

Helfo kan blant annet gi deg delvis dekning av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell eller reseptfrie legemidler for behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler.

Materiell og reseptfrie legemidler må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist.

Det må først søkes med legeerklæring. Når søknaden er innvilget, dekkes 90 prosent av utgiftene, minus 1 858 kroner i egenandel (tall fra 2018). Vedtaket gjelder for ett år.

Videre kan Helfo gi deg delvis dekning av utgiftene dine til reseptfrie salver, kremer og oljer for behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser som fører til uttørring av huden.

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer, barnesykdommer eller av lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssjukehus. Hvert tredje år – eller når du må bytte produkt eller mengde – må du sende Helfo en ny legeerklæring fra spesialist.

Legeerklæringen må dokumentere at du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden.

Det er ikke et krav at du må kjøpe produktene på apotek eller hos bandasjist.

Det må først søkes med legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer. Når du får søknaden innvilget, dekkes 90 prosent av utgiftene, minus 1 858 kroner i egenandel (tall fra 2018). Vedtaket gjelder for tre år av gangen.

Du finner mer utfyllende informasjon på: https://helsenorge.no/helfos-bidragsordninger

Der kan man laste ned legeerklæringene og disse kan også sendes inn digitalt. Det samme gjelder for utgiftene (kvitteringene) du har.

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073