Gå til innholdet

LNTBU - Barn og ungdom

På Landsmøtet i 1990 ble det under drøftingen av foreningens framtidige virksomhet reist spørsmål om hva LNT kunne gjøre for å samle foreldre med nyresyke barn. Landsstyret fikk i oppgave å vurdere saken, og allerede samme høst var planer klare for et kurs for foreldre med langtidssyke barn på Frambu Helsesenter. På grunn av ventetid ved Frambu kunne ikke kurset gjennomføres før i august 1992. Ca. 20 familier med nyre- og leversyke barn deltok på kurset, og denne samlingen var starten på diskusjonen om en egen gruppe i LNT for Foreldre/Barn. Kurset på Frambu ble muliggjort ved at folketrygden dekket alle utgiftene. Det var imidlertid ikke så enkelt å få til noen fast aktivitet for denne gruppen.

Asthrid Hole Halvorsen (Hordaland) gjorde flere forsøk på å få i gang en gruppe for barn og familie. På møter i NNS fikk hun mye informasjon og ideer fra foreldregruppene i de øvrige nordiske land. Hun fikk etablert en arbeidsgruppe for LNTs Barne- og familiegruppe i 1996, og gjennomførte første samling av barn og familie i LNTs regi i 1997. Men det var vanskelig å få gruppen til å fungere, blant annet på grunn av manglende finansiering av samlinger.

LNT hadde allerede i 1992 ungdomsarbeid på handlingsplanen og en ungdomsgruppe ble forsøkt etablert i 1993. Aktiviteten i 1993 begrenset seg til å sende noen ungdommer til "Nordisk Ungdomsvecka" arrangert av den svenske foreningen, i tillegg til en egen side i LNT-nytt for de unge. Etter gjentatte forsøk fra Lise Gro Olsen (Østfold) ble det i 1995 samlet 26 ungdommer (15-35 år) i Hurdal. Der ble det nedsatt et interimstyre for ungdomsgruppe, med Tom Næss som leder. Dette førte til at LNTs Ungdomsgruppe (LNTU) ble formelt etablert i 1996, og var fra 1998 en selvstendig gruppe med egne vedtekter og egen økonomi. I 1999 ble LNTU slått sammen med Barne- og foreldregruppen til LNTBU med Asthrid Hole Halvorsen som leder. I 2000 vedtok Landsmøtet at LNTBU skulle få tilbakeført 10 % av medlemskontingenten for sine medlemmer. Etter at ildsjelene hadde takket for seg, lot det seg dessverre ikke gjøre å få til et styre og det var i noen år ganske stille rundt LNTBU, og gruppen ble administrert av LNT.

Til tross for flere planleggingsmøter i LNTs lokaler, fortsatte ungdomsgruppen å være ganske inaktiv. Noen samlinger ble det dog. I 2003 var det et vellykket arrangement på konferansehotellet Soria Moria i Oslo. Her kom det over 80 deltakere for å tilbringe en helg til å utveksle erfaringer og få faglig informasjon. Man kunne på denne samlingen ha med seg venner og familie, så dette var nok også litt av grunnen til det store oppmøtet, selv om majoriteten var transplanterte/nyresyke og ikke pårørende.

Etter seminaret på Soria Moria var det igjen stille en lang stund, før Bjørn Stian Hojem (Nord-Trøndelag) dro i gang litt aktivitet. Det ble blant annet arrangert et planleggingsmøte i Oslo, der medlemmene ble invitert til å komme med innspill til hva de ønsket skulle skje i LNTBU. Disse innspillene resulterte i en helgetur til Haraldvangen i 2008, med diverse vinteraktiviteter. Mange deltakere var det ikke, men det var første ansatte ungdomssekretær Vibeke Henningsens første møte med LNTBU. Kort tid etter turen ble hun ansatt i sekretariatet med ansvar for LNTBU, og dette var begynnelsen på en ny æra for foreningen.

Man fikk etter hvert også litt yngre krefter inn i Landsstyret. LNTBU fikk en egen arbeidsgruppe, og gradvis begynte interessen for ungdomsarbeid å øke igjen. Arbeidsgruppen arrangerte i 2009 to turer, og under den siste ble arbeidsgruppen erstattet med et interimstyre. Ine Myhre Tollan ble valgt som leder, Yvonne Gadourek som nestleder, og øvrige styremedlemmer ble Cicilie Grav og Nina Roland, hvor sistnevnte var barn og foreldres representant i styret. Leder og nestleder skiftet i 2010 posisjoner. Det nye styret utvidet gradvis aktiviteten utover å arrangere turer. Flere prosjekter ble igangsatt, deriblant utarbeiding av en egen ungdomsbrosjyre. Videre ble Cicilie Grav medlem i helsepolitisk utvalg, og LNT-nytt hadde mer stoff om barn og ungdom. I 2010 arrangerte LNTBU barne- og familieleir med åtte familier. Arrangementets suksess virket motiverende på mange, og i slutten av året hadde LNT fått hele ni familiekontakter. Samme år var det ungdomstur til København der man hadde møte med lederen for den danske Nyreforeningens ungdomsgruppe.

LNTBU er fortsatt en aktiv gruppe i LNT, og arrangerer hvert år minst én ungdomssamling samt barne- og familieleiren som har blitt et fast arrangement med offentlig støtte.


Les neste historieartikkel:

Etableringen av Stiftelsen Organdonasjon

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073