Gå til innholdet

Vil se på muligheten for å etablere pakkeforløp for levende nyredonorer

Bildet er hentet fra www.helse-vest.no

LNT og Seksjon for nyremedisin ved Rikshospitalet innleder samarbeid.

05.10.2022

Transplantasjonstallene for tredje kvartal i 2022, signert Oslo universitetssykehus, viser en betydelig nedgang i antallet nyretransplantasjoner med levende donor. Mens det per tredje kvartal i 2021 var gjennomført 53 transplantasjoner, er tallet i år 26.

— Vi ser med bekymring på tallene, og mener at det er viktig å gjøre grep som kan bidra til å øke antallet levende donorer. Det er viktig i møte med det stadig økende behovet for nyretransplantasjoner, sier Olav Fikse, økonomiansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). 

Samarbeid med Rikshospitalet

I samråd med Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet planlegger LNT å gå i dialog med myndighetene om aktuelle tiltak. LNT har eksempelvis lenge ment at utredningen av levende donorer bør inngå i et pakkeforløp. Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

— Et pakkeforløp vil sikre forutsigbarhet for donor med tanke på hvilke undersøkelser som skal gjøres når og hvem man skal forholde seg til. Det vil også sette tydeligere rammer for sykehusene som utreder mulige donorer, som vil bidra til å effektivisere prosessen. Mange opplever at utredningen drar ut i tid, sier Fikse.

— Vi i fagmiljøet på Rikshospitalet ser også verdien av å effektivisere utredningen av levende donorer, så lenge vi sikrer at kvaliteten på utredningen opprettholdes slik at donors sikkerhet ivaretas, sier Kristian Heldal, seksjonsoverlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet.

Hva skyldes nedgangen?

Heldal påpeker at det er vanskelig å fastslå hvilke årsaker som ligger bak nedgangen i antallet nyretransplantasjoner med levende donor i 2022.

— Det er nok sammensatt. Noe kan være pandemirelatert, men det er for tidlig å konkludere sikkert. Vi er i ferd med å kartlegge dette sammen med våre lokale samarbeidspartnere, myndighetene og LNT, sier Heldal.

533 venter på nyretransplantasjon  

Ved tredje kvartal i 2022 er det 533 pasienter som venter på nyretransplantasjon, medregnet de som er midlertidig avmeldt transplantasjonslisten. Antallet som venter har steget jevnt i mange år – og har doblet seg på 10 år.

— Grunnen til det er at vi ikke har tilstrekkelig mange donorer til å dekke etterspørselen. Vi har gjort beregninger som viser at vi for å dekke behovet for organer har behov for om lag 32 ekstra nyrer per år. Dette tilsvarer 16 avdøde givere som kan donere to nyrer hver. Vi har håp om at den nylig innførte metoden for organdonasjon, cDCD, kan bidra til økt tilgang på organer. I tillegg vil økt antall som kan få nyre fra levende donor bidra til å redusere transplantasjonslisten, sier Heldal.

Til nå i år er det gjennomført 140 nyretransplantasjoner med avdød donor, hvilket er en klar oppgang fra 117 i 2021. Det vitner om at koronapandemien ikke har hatt en negativ effekt på denne delen av transplantasjonsvirksomheten i 2022.

Lever og pancreas

Det er gjennomført 70 levertransplantasjoner i løpet av årets tre første kvartaler, hvilket er tre færre enn tilsvarende periode i 2021. Det er ikke gjennomført noen single pancreastransplantasjoner i perioden, men én kombinert nyre- og pancreastransplantasjon. Transplantasjonslistene for lever og pancreas teller henholdsvis 39 og 13 personer.

— Det har i mange år vært utført et lavt antall pancreastransplantasjoner, men til tross for dette har vi ikke noen lang transplantasjonsliste. Dette er nok et uttrykk for at det er mindre behov for pancreastransplantasjoner enn før, sier Heldal.

Avslagsprosenten

Avslagsprosenten per tredje kvartal er på 29 prosent. Tallet viser andelen donasjoner som ikke ble realisert som følge av avslag fra pårørende eller avdøde selv. Selv om tallet er høyere enn ønsket, har det sunket fra 32 prosent i juni 2021.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073