Gå til innholdet

Tid for handling

LNT har sendt inn høringssvar til NOU 2023:4 «Tid for handling – Personell i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». Her er de viktigste punktene.

Helsepersonellkommisjonen ble bedt om å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040. Målet er å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Kommisjonen har blant annet vurdert tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet – på kort og lang sikt.

Utredningen ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. februar i år, og NOU-en ble sendt ut på høring.

– En grundig rapport

LNT mener at Helsekommisjonen har kommet med en grundig rapport som inkluderer mange punkter som skal kunne styrke helse- og omsorgssektoren.

– I høringssvaret har LNT valgt å avgrense høringssvaret til å gjelde kapittel 8 Oppgavedeling, som er et viktig punkt for oss som brukerorganisasjon, forteller daglig leder Marit Lundberg i LNT.

Her er punkter fra kaptittel 8:

 

Folkehelsearbeid og forebygging

LNT støtter kommisjonens vurdering av at riktig oppgavedeling starter med folkehelsearbeid og forebygging. LNT er spesielt opptatt av forebygging av kronisk nyresykdom, som rammer om lag 10 prosent av den norske befolkningen. Hovedårsaken til utvikling av kronisk nyresykdom er høyt blodtrykk over tid og uregulert diabetes.  I høringssvaret skriver LNT:

«Det er viktig med et samarbeid med helsemyndighetene for å utvikle en handlingsplan for forebygging av kronisk nyresykdom. Dette vil kunne avlaste helse- og omsorgstjenesten ved blant annet å redusere antall dialysepasienter og transplantasjoner»

Videre mener LNT at sosionomer i spesialisthelsetjenesten har en viktig rolle i folkehelsearbeidet, fordi de sitter på viktig kunnskap og kompetanse som kan hjelpe pasienter til et bedre liv utenfor sykehuset. Dette kan bidra til å frigjøre verdifull tid for medisinsk fagpersonell, og at sykehussosionomens kompetanse bør få mer fremtredende plass i fremtidens sykehus.

Oppgavedeling fra personell til pasienter og brukere

LNT støtter helsepersonellkommisjonens vurdering om at pasienter og brukere er en stor ressurs som bør brukes bedre, men stiller spørsmål ved et viktig punkt:

«LNT ønsker spesielt å nevne vedtaket Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten fattet 17/3-2016 med en målsetting om at andelen dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være på minst 30 prosent. LNT stiller spørsmål til hvorfor dette punktet er tatt ut fra oppdragsdokumentene fra HOD til de regionale helseforetakene (RHF)»

Hjemmedialyse gir pasientene fordeler som reduserer reisevei og opphold på sykehus/institusjon. I tillegg vil pasientene ha større fleksibilitet og mulighet for å selv bestemme når behandlingen skal utføres.

«Dette vil kunne gi pasientene bedre livskvalitet samt avlaste helse- og omsorgstjenestene og dermed frigi personell til andre gjøremål samt redusere utgiftene til pasientreiser» skriver LNT i høringsssvaret.

Brukermedvirkning

LNT støtter Helsepersonellkommisjonens vurderinger om at brukermedvirkning er viktig og kan benyttes i større grad i pasientforløpet, men understreker at dette ikke på noen som helst måte skal gå på bekostning av behandlingsforløpet eller være en ansvarsfraskrivelse av behandlingsforløpet.


«Bedre kommunikasjon mellom pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell kan redusere antall unødvendig konsultasjoner for helsepersonell, som en pasient- og brukerorganisasjon kunne svart ut med kvalitetssikret informasjon»

Oppgavedeling fra helsetjenesten til brukerorganisasjonene

LNT mener at det vil være utfordrende å sikre et like godt og kvalitetssikkert tilbud for pasientene hvis lærings- og mestringstilbudet i større grad overføres til brukerorganisasjonene, og begrunner det slik:

« I dag tilbys det lærings- og mestringstjenester over hele landet. For en middels stor pasientorganisasjon som LNT vil det være svært krevende å ta over et slikt tilbud.  LNT har allerede utfordringer ved rekruttering av likepersoner, brukerrepresentanter og tillitsvalgte i foreningen. Ved å ta over ansvaret for lærings- og mestringstilbudet mener vi at pasientene vil miste det gode tilbudet de har, og vi vil mest sannsynlig få større variasjon på kvaliteten til sentrene»

Basert på dette, mener LNT at et kunnskaps- og helsepedagogisk ressurssenter bør være tilknyttet spesialisthelsetjenesten der den faglige kompetansen og kunnskapen er forankret.

Les LNTs høringssvar her

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073