Gå til innholdet

Solid transplantasjonsaktivitet i et krevende år

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

— Landets transplantasjonsvirksomhet har klart seg bra i et svært utfordrende år, sier LNTs styreleder, Lars Skar.

07.01.2021

Da koronapandemien fikk fotfeste i Norge, var det usikkert i hvor stor grad dette ville begrense transplantasjonsaktiviteten. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalets årsrapport for 2020 viser en nedgang fra 2019, men at aktiviteten er på nivå med 2016 og 2018. 

— Dette vitner om at det store deler av året har vært tilnærmet normal aktivitet. Det var særlig i mars og april at pandemien påvirket aktiviteten. Da ble transplantasjoner med levende nyregiver stanset en periode, blant annet, forklarer Skar.

Mens det i 2019 ble gjennomført 258 nyretransplantasjoner, ble det i 2020 utført 240, hvorav 59 med levende giver (mot 67 i 2019). Tilsvarende tall for levertransplantasjoner er 88 i 2020, mot 94 i 2019. Antallet bukspyttkjerteltransplantasjoner gikk ned fra 15 i 2019 til 6 i 2020.

Stadig flere venter på nyretransplantasjon  

Rapporten viser videre at antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon stadig øker. Transplantasjonslisten for lever og bukspyttkjertel går derimot noe ned, henholdsvis fra 23 til 20 og fra 11 til 7.

Ved inngangen til 2021 talte transplantasjonslisten for nyre 414 personer, mot 364 på samme tidspunkt i fjor. Aldri tidligere har like mange vært påmeldt listen. 

— Dette er en bekymringsfull trend som dessverre ser ut til å fortsette. Behovet for flere transplantasjoner er betydelig. Derfor skulle vi gjerne hatt en avklaring rundt en eventuell innføring av organdonasjonsmetoden cDCD, vedgår Skar.

Helsedirektoratet skal vurdere jussen

Controlled donation after cirkulatory death (cDCD) er en internasjonalt etablert metode for organdonasjon som har blitt utredet for bruk i Norge. Folkehelseinstituttets metodevurdering ble ferdigstilt mot slutten av 2019. Utredningen åpnet for innføring, gitt at det blir gjort noen modifikasjoner av cDCD-prosedyren. Den lanserte også muligheten for å utforme nærmere beskrivelser av hvordan loven med forskrifter skal forstås. Eksempelvis i form av et rundskriv eller ved å ta inn presiserende bestemmelser i eksisterende forskrift. 

Nå skal Helsedirektoratet gjøre en «normativ og juridisk vurdering av aktuell forskrift og eventuelt behov for endring eller presisering», skriver Dagens Medisin 7. januar.

— Vi mener det er på tide med en avklaring i denne saken, og forventer at dette får høy prioritet framover. Fagmiljøet for transplantasjon melder om at en innføring kan øke antallet årlige donasjoner med 10-15 prosent. Det er sårt tiltrengt, sier Skar.

Av årsrapporten fremgår det at det i løpet av 2020 ble identifisert 22 potensielle donorer som ikke kunne bli realisert, da det ikke er blitt gitt grønt lys for bruk av cDCD.  

Hvor mange sier nei til organdonasjon?

Andelen donasjoner som ikke ble gjennomført på grunn av avslag fra pårørende eller avdøde selv, er 22 prosent.

— Vi skulle gjerne sett at avslagsprosenten var lavere, ettersom den var nede på 16 prosent i 2019. Det forteller oss at det er viktig å fortsette å informere om organdonasjon, både i befolkningen og blant helsepersonell, sier Skar.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073