Gå til innholdet

LNT har fått innvilget 1,8 millioner til fire koronarelaterte prosjekter

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

LNT har søkt og fått innvilget midler fra Stiftelsen Dam.

06.04.2022

Aldri tidligere har LNT fått et tilsvarende tilslag på søknader om prosjekter i egen regi. Vi ser med forventing fram til å gjennomføre prosjekter som vil komme våre medlemmer til gode.

Midlene er tildelt gjennom Stiftelsen Dams Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Programmet skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

LNT har fått innvilget midler til følgende prosjekter:

Hva med de sårbare når koronaen slippes løs?

Hva: Fagseminar (fysisk og digitalt)
Når: August 2022
Hvor: Ikke bestemt
Tildelt: 550 000

Om prosjektet:
Lørdag 12. februar var en gledens dag for mange i Norge. Regjeringen fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, og befolkingen kunne endelig leve som normalt igjen. For mange av våre medlemmer ble denne nyheten bittersøt. Grunnen er at våre medlemmer fortsatt tilhører en gruppe med forhøyet risiko for alvorlig forløp ved covid-19-sykdom, sammenlignet med befolkningen for øvrig. Til tross for at mange hadde forståelse for avgjørelsen om å gjenåpne samfunnet, førte det til økt usikkerhet blant våre grupper. På bakgrunn av dette søkte LNT om midler til å arrangere et fagseminar med fokus på koronapandemien.

Prosjektet har som mål å arrangere en trygg fysisk samling for medlemmer i LNT. Samlingen består av et fagseminar med temaer relatert til koronapandemien, samt likepersonsaktiviteter. Målet er at medlemmer får økt kunnskap om covid-19 og hva vi kan forvente i fremtiden, samt muligheten til å dele erfaringer fra pandemien med andre i samme situasjon. Planen er at fagseminaret publiseres på vår hjemmeside i etterkant av samlingen, slik at alle medlemmer får glede av det.

LNT ønsker å få innspill på forhånd om det faglige innholdet. Vi kommer derfor til å sende ut en spørreundersøkelse rett etter påske der dere får muligheten til å påvirke innholdet i fagseminaret. Vi håper mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen, slik at fagseminaret blir tilpasset deres behov.

Å leve med ny lever

Hva: Helgesamling
Når: Høst 2022
Hvor: Ikke bestemt enda
Tildelt: 350 000

Om prosjektet:
Før koronapandemien gikk likepersoner fra LNT fast på besøk på Transplantasjonskirurgisk sengepost på Rikshospitalet. Under pandemien har det vært besøksforbud, noe som har ført til at mange levertransplanterte har mistet dette viktige likepersonstilbudet. På bakgrunn av dette har LNT søkt om midler til et prosjekt for levertransplanterte i foreningen.

Mer informasjon om prosjektet publiseres i våre kanaler på Verdens leverdag 19. april.

Erfaringer fra en pandemi og veien videre

Hva: Brukerundersøkelse og helgesamling
Når: Høsten 2022 og første halvdel av 2023
Hvor: Ikke bestemt enda
Tildelt: 625 000

Om prosjektet:
Mange av våre medlemmer har hatt det tøft under koronapandemien. LNT ønsker derfor å utvikle et prosjekt der vi blant annet får kartlagt hvordan våre medlemmer har opplevd pandemien. Resultatene fra brukerundersøkelsen skal brukes til å utvikle et tilbud for medlemmer med fokus på psykisk helse og livsmestring.

Pårørendesamling for barn og unge

Hva: Helgesamling
Når: Første halvdel av 2023
Hvor: Ikke bestemt
Tildelt: 290 000

Om prosjektet:
Å være pårørende til en person med kronisk sykdom kan være utfordrende, og egne behov kan innimellom kjennes uvesentlige. For barn og unge vil det kunne oppleves krevende å ha en i nær relasjon med kronisk sykdom. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer viser at søsken av barn og unge med kronisk sykdom ofte har måttet forsake spennende og morsomme opplevelser. De siste årene med pandemi har gjort situasjonen desto mer krevende, med strenge smittevernstiltak for å forhindre alvorlig sykdom hos sine aller nærmeste.

På bakgrunn av dette har LNT og LNTBU fått innvilget prosjektmidler til å gjennomføre en pårørendesamling for søsken av barn og unge med kronisk sykdom. For personer med alvorlig eller kronisk sykdom er de pårørende viktige støttespillere, og det derfor viktig å vise omsorg også for denne gruppen. Prosjektet vil realiseres i en helgesamling, hvor barn og unge pårørende vil få muligheten til å delta på spennende og morsomme aktiviteter. I tillegg vil deltakerne på samlingen kunne snakke om sine egne følelser og tanker rundt det å ha en i familien med kronisk sykdom. Samtalene vil bli ledet av fagpersoner som har spesiell kompetanse i barne- og ungdomspsykologi.

Det vil komme ufyllende informasjon om alle prosjektene i våre kanaler når de nærmer seg. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073