Gå til innholdet

Forskningsmidler til seks prosjekter

LNTs forskningsfond innvilger seks av ni søknader i årets utdeling.

03.12.2019

Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon – LNTs eget forskningsfond – mottok ni søknader om midler i 2019. Ettersom fondet ikke mottok noen søknader i 2018, var potten noe større enn den pleier å være. Totalt ble det bevilget 202 080 kroner, fordelt på følgende seks prosjekter:

Ultralyd av dialysefistler. Ved sykepleier Lisa-Marie Johannessen, dialysen, Sykehuset Levanger.

  • Innvilget 7080 kroner. Dette er midler til å delta på et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av dialysefistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av disse. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler.

Analyse av markører for skjeletthelse hos nyretransplanterte. Ved nefrolog Hege Kampen Pihlstrøm, Rikshospitalet.

  • Innvilget 40 000 kroner. Prosjektet skal undersøke skjelettstatus før og etter nyretransplantasjon. Studien vil kunne få konkret betydning i arbeidet for en mer skreddersydd behandling av osteoporose hos transplanterte, samt i forebygging av bentap den første tiden etter transplantasjonen. Dette har vært et til dels lite behandlet felt innenfor transplantasjonsmedisinen, selv om benskjørhetsbrudd hos transplanterte er vist å medføre betydelig lidelse og redusert overlevelse.

Morbiditet og mortalitet blant levende givere av nyre, en epidemiologisk studie. Ved lege/stipendiat Anders Haugen, Rikshospitalet.

  • Innvilget 35 000 kroner. Hensikten med dette prosjektet er avdekke mulige risikofaktorer eller sykdom hos donorer som oppstår lengre tid etter donasjon. Ved å sammenlikne donorer med en mest mulig lik kontrollgruppe fra bakgrunnsbefolkningen i Norge (HUNT), kan vi se om det er forskjell i sykdomsforekomst mellom gruppene. Dette vil øke vår kunnskap om bruken av levende givere, og om konsekvensene av nyredonasjon på sikt. Resultatene vil også bidra til å øke sikkerheten til den enkelte donor.

Sikkerhet og effektivitet av Shingrix-vaksinasjon til nyretransplanterte som ikke tidligere har hatt vannkopper. Ved overlege/nefrolog Kristian Heldal, Rikshospitalet

  • Innvilget 40 000 kroner. Dette prosjektet skal undersøke effekten av en ny vaksine gitt etter transplantasjon. Vannkopper er vanlig i samfunnet, men de fleste som blir infisert blir ikke alvorlig syke. Immunsupprimerte pasienter som ikke tidligere har utviklet immunrespons kan imidlertid blir veldig syke av en slik infeksjon. Dette prosjektet skal undersøke om Shingrex-vaksinen kan gi beskyttelse hos nyretransplanterte pasienter.

Magnesium og høyt blodsukker etter nyretransplantasjon: Et nytt mål for behandling?  Ved PhD-student Rasmus Kirkeskov Carlsen, Oslo universitetssykehus

  • Innvilget 40 000 kroner. I Norge opptrer post-transplantasjonsdiabetes (PTDM) hos mer enn 10 prosent av alle som transplanteres med nyre. Dette er nyoppstått diabetes som ikke er påviselig før transplantasjon, og som gjerne opptrer det første postoperative året. Ved Rikshospitalet transplanteres 250-300 personer hvert år med ny nyre. I dette prosjektet, som er en blindet, placebokontrollert og randomisert studie, skal nyretransplanterte pasienter behandles med glukoseintoleranse med opptil 1080 mg oral magnesium daglig, og sammenlignes med placebo. Behandlingen vil foregå i 24 uker.

Ikke oppgitt prosjektnavn. Ved Yngvar Lunde Haaskjold, lege spesialisering indremedisin/nyresykdommer, Haukeland universitetssjukehus.

  • Innvilget 40 000. Problemstilling og mål: Utvikle gode og nøyaktige prognostiske verktøy for å kunne gi pasienter med IgA-nefropati god informasjon om forventet sykdomsforløp. Samt å kunne identifisere pasienter som kan være med i kliniske studier for utprøving av nye medisiner.

Sammenfatning til LNT nytt

Samtlige prosjekter skal komme med en populærvitenskapelig sammenfatning av resultater til LNT-nytt. I årets siste utgave av LNT-nytt kommer en sammenfatning av et av prosjektene som mottok midler i 2017. Dette prosjektet undersøker fysisk aktivitet hos dialysepasienter i Nord-Norge.

Fondets formål
Formålet med fondet er å styrke kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, samt å bidra aktivt til å bedre pasientgruppenes livssituasjon.
For å oppnå dette, tildeler fondet enkeltpersoner og institusjoner støtte til forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på å bedre situasjonen for dialysepasienter og organtransplanterte. Dette omfatter også levende organgivere og pårørendes livssituasjon, samt tiltak for å sikre organtilgang.
Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning på andre områder som er i overensstemmelse med fondets formål.
Forskningsprosjekter som bidrar til kunnskap om og øker livskvaliteten til våre pasientgrupper blir prioritert.
 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073