Gå til innholdet

Folkehelseinstituttet svarer om vaksineprioriteringen

FHI utdyper hva som ligger til grunn for prioriteringen av LNTs pasientgrupper.

15.02.2021

LNT har ved flere anledninger vært i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende anbefalingene om hvilke målgrupper som skal prioriteres når vaksinen mot covid-19 skal fordeles.

Logisk brist

En problemstilling LNT har skissert, er denne: Av FHIs egen oversikt, fremgår det at organtransplanterte og kronisk nyresyke uansett alder blir trukket fram blant relativt få sykdomsgrupper som har høy risiko for alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av covid-19. Den samme oversikten viser at personer i alderen 65-79 år har lett/moderat økt risiko.

I sine anbefalinger om prioritering av covid-19-vaksiner, fremgår det imidlertid at personer i alderen 65-74 år skal prioriteres samtidig som personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som de vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirusinfeksjon, herunder organtransplanterte og kronisk nyresyke. FHI anbefalte først at LNTs pasientgrupper skulle vaksineres etter personer med alder over 65 år, men ble før jul prioritert opp. 

All den tid FHI selv vurderer at organtransplanterte og kronisk nyresyke har høy risiko for alvorlig forløp, mens personer i alderen 65-79 år har lav/moderat risiko, burde dette gjenspeiles vaksineanbefalingene, har vi påpekt.

Under følger FHIs svar. Vi har skrevet en egen sak om at dialysepasienter bør få tilbud om vaksinasjon på sykehuset, som vi også har hatt dialog med FHI om. Den kan leses her. 

FHIs svar, gjengitt med tillatelse

Folkehelseinstituttet tar på fullt alvor den høye risikoen nyretransplanterte og andre organtransplanterte personer står i nå under covid-19-pandemien. Vi er klar over at det er en betydelig økt risiko for alvorlig forløp og død i denne gruppen. Derfor er personer med organtransplantasjon høyt prioritert for vaksinasjon mot covid-19, uavhengig av alder. Organtransplanterte som er 18-64 år er prioritert samtidig og på lik linje med aldersgruppen 65-74 år.

Alder er den sterkeste uavhengige risikofaktoren for alvorlig forløp, og risikoen øker eksponentielt med økende alder. På vår nettside er per nå aldersgruppen 65-79 år kategorisert som «lett/moderat økt risiko» for alvorlig forløp, og personer 80 år og eldre som «høy risiko». Dette er nok en undervurdering av den reelle risikoen knyttet til alder. Vi vil derfor redusere øvre aldersgrense i gruppen «lett/moderat økt risiko» fra 65-79 år til 65-69 år. «Høy risiko» vil da omfatte personer 70 år og eldre. Årsaken er at studier viser en betydelig økning i risiko for alvorlig forløp og død allerede fra 70 år.

Risikoen for nyretransplanterte og andre organtransplanterte personer er også høy. For å bruke tallene fra norsk overvåkning over transplanterte med påvist smitte og alvorlig forløp eller død, må man korrigere for alder og om det er andre faktorer som bidro til det alvorlige forløpet. Også for organtransplanterte øker risiko med økende alder og andre underliggende sykdommer. Gjennomsnittsalder for nyretransplanterte smittet med covid-19 i Norge er 60 år, og det er riktig at nyretransplanterte har en høyere risiko også ved yngre alder.

I vår prioriteringsrekkefølge har vi flere tilstander som er forbundet med særlig høy risiko for alvorlig forløp og død (merket med *), deriblant organtransplanterte. De fleste av sykdommene/tilstandene som er i prioriteringskategori 4 vil ha sammenliknbar risiko med organtransplanterte. Hele denne gruppen må derfor ses i sammenheng. Nyretransplanterte kan følgelig ikke løftes ut som en egen gruppe.

Når vi skal lage en prioriteringsrekkefølge, er det mange hensyn som må veies mot hverandre. Det er vanskelig med for mange grupper som skal settes i en rekkefølge. Rekkefølgen skal være kunnskapsbasert og så nøyaktig som mulig, mens totalantallet over prioriterte grupper fortsatt må være håndterbart. Gruppene vil derfor inneholde personer med ulik risiko. Dette gjelder for eksempel aldersgruppene, hvor du vil finne friske 70-åringer og svært syke 70-åringer. Slik er det også i gruppene med særlig økt risiko, hvor noen individer vil ha en høyere risiko enn andre. Det er også viktig å påpeke at vi fortsatt ikke har full informasjon om alle risikotilstander og deres effekt på forløpet av covid-19. Dette gjelder særlig for kombinasjoner av ulike risikofaktorer hos den enkelte.

Vaksinetilgangen øker nå fortløpende og vil forhåpentligvis øke enda mer innen kort tid. Vaksineringen av prioriteringsgruppe 4 vil starte i mars, og målet er at vi skal få vaksinert alle til og med prioriteringsgruppe 4 i løpet av mai måned. Noen personer med særlig høy risiko vil kanskje motta et tidligere tilbud som del av behandlingen de får på sykehuset.

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073