Gå til innholdet

Flere trenger nye organer

Tall fra OUS, Rikshospitalet viser en liten nedgang i utførte transplantasjoner i 2015, spesielt for nyre- og levertransplantasjoner.

Oslo, 6. april 2016

Samtidig har ventelisten til nyretransplantasjon økt med hele 50 prosent på 3 år. Ved årsskiftet var det 304 personer som ventet på ny nyre, mens det ble utført 191 nyretransplantasjoner med avdød giver.

- For å gi flere mennesker som venter tilbud om nytt organ, er det viktig å ha kapasitet til å utrede flere levende givere av nyre. Samtidig må kompetanse og kapasitet for organdonasjon i sykehusene, spesielt de mindre sykehusene som har få organdonorer, styrkes betydelig. Vi har fortsatt mye å lære av Spania som er best på organdonasjon i verden, uttaler Ragnar Skjøld, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

- 50 prosent av årsaken til økningen i personer med kronisk nyresvikt skyldes livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hjerte-kar sykdommer. Her må helsemyndighetene på banen i mye større grad for å forebygge disse sykdommene. En målrettet forebygging kan dempe veksten i personer med kronisk nyresvikt i årene fremover, fortsetter Skjøld.

Antall pasienter i dialysebehandling (behandling med kunstig nyre) har økt med 43 prosent på 10 år. Det er gledelig at Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten rett før påske vedtok at minst 30 prosent av dialysepasientene skal få tilbud om hjemmedialyse.

- Dette er en viktig seier for dialysepasientenes livskvalitet. Men fortsatt er vårt mål at flest mulig som trenger det skal få tilbud om en nyretransplantasjon, uttaler Ragnar Skjøld.

LNT avventer også hvordan den nye transplantasjonsloven som trådte i kraft 1. januar i år, vil slå ut. Samtykkebestemmelsene er noe strengere enn i den gamle loven.
- Vi håper dette ikke er til hinder for organdonasjon. Hvis samfunnet ønsker at flere liv skal kunne reddes med en transplantasjon, må i så fall loven endres.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073