Gå til innholdet

– Blir meget forundret om cDCD ikke blir innført i Norge

Fagmiljøet for transplantasjon på Rikshospitalet mener at det er et sterkt behov for en avklaring i cDCD-spørsmålet.

05.10.2020

OUS, Rikshospitalets ferske kvartalstall for organdonasjon og transplantasjon viser at det stadig er et betydelig avvik mellom behovet for organtransplantasjoner og tilgangen på organer for transplantasjon. Ved utgangen av september teller transplantasjonslisten totalt 487 personer, hvorav nyrepasienter utgjør 411.

Urealisert potensial 

Potensialet for organdonasjon er imidlertid større enn det som blir realisert, ifølge leder ved Avdeling for transplantasjonsmedisin, Pål-Dag Line. Han peker på at en innføring av organdonasjonsmetoden cDCD – controlled donation after cirkulatory death, vil være en betydelig faktor for å øke antallet gjennomførte donasjoner. Metoden har vært gjenstand for en fullstendig metodevurdering i regi av Folkehelseinstituttet, og ble deretter sendt ut på en bred høring. Bestillerforum ga imidlertid verken grønt eller rødt lys for innføring ved endt høringsrunde - og utsatte saken ytterligere. 

– Rapporten for tredje kvartal viser at vi får meldt like mange potensielle organgivere, men at færre blir realisert. En del av dette skyldes nei fra pårørende, men en større andel er relatert til at mange av de meldte donorene går ut fordi det ikke er potensial for «opphørt hjernesirkulasjon», som jo er kravet for donasjon etter hjernedød (DBD), sier Line.

Til sammenligning er det en positiv trend for organdonasjon i Sverige, Finland og i Danmark, som nå ligger godt foran Norge for første gang i historien med tanke på realiserte donasjoner (17,1 per million innbyggere i Danmark, mot 14,3 i Norge). Sverige har i 2020 gjennomført 10 cDCD og totalt 22 siden oppstart, påpeker Line.

– Vi mener derfor at det er et sterkt behov for at fagdirektørene i helseforetakene, som nå er de som har ansvaret for denne saken, treffer en beslutning om cDCD i Norge. De må mest trolig settes under noe press for å komme med en beslutning. Sett opp mot praksis i andre sammenlignbare land, vil vi i fagmiljøet for transplantasjon bli meget forundret dersom det skulle bli et forbud mot cDCD i Norge, sier Line.

Støttet innføring i høringssvar

Styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Lars Skar, mener det er uheldig at det ikke har blitt gitt grønt lys for å ta i bruk cDCD i Norge. 

– Innenfor våre fortolkningsrammer ser vi en velutprøvd metode for organdonasjon. En innføring vil gi nytt liv til et betydelig antall mennesker. LNT uttrykte derfor støtte til å ta i bruk metoden i vårt høringssvar, sier Skar.

– Det kan være svært belastende å vente på telefonen om at transplantasjonsteamet har funnet en passende donor, samtidig som helsen gradvis blir svekket. Vi er bekymret over at transplantasjonslisten er så stor, vedgår Lars Skar.

Selv om koronapandemien har påvirket transplantasjonsaktiviteten, har Norge klart å opprettholde relativt høy aktivitet i 2020. I løpet av årets tre første kvartaler har det blitt utført 188 nyre-, 65 lever- og 6 pancreastransplantasjoner. I tilsvarende periode i 2019 var tallene henholdsvis 197, 73 og 11.

– Vi har et velfungerende transplantasjonsmiljø, som har maktet å stimulere til god aktivitet i en krevende situasjon, skryter Skar.

Avslagsprosent på 24

Avslagsprosenten, som betegner andelen donasjoner som ikke ble gjennomført på grunn av avslag fra pårørende eller avdøde selv, er på 24 prosent. Skar skulle gjerne sett at den var lavere.

– Det er trygt å si ja til organdonasjon – og det redder liv. Vi vil oppfordre alle til å ta stilling til organdonasjon, samt å dele standpunktet med dine nærmeste, sier Skar.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073