Gå til innholdet

Stortinget ønsker økt satsing på organdonasjon

Etter innspill fra LNT og Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) har Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i Innst. S 11 (2016-2017) enstemmig vedtatt flere viktige punkter.

20.12.2016

Helse- og omsorgskomiteen er bekymret for at den positive utviklingen vi har sett de siste årene er i ferd med å snu. Komiteen mener det er viktig å videreutvikle satsingen på området og ber regjeringen følge nøye med på utviklingen.

Komiteen uttaler bekymring over at tilgangen på organer til transplantasjon går ned, og ønsker økt fokus på langsiktig forebygging av hjerte-kar lidelser og diabetes. På kort sikt må det gjøres skippertak for å øke tilgangen på organer i Norge. Komiteen viser til målet om 30 donasjoner per million innbyggere, som nå nærmer seg 20. Spania har til sammenlikning 40 donasjoner per million innbyggere.

Komiteen vil ha utredet:

  • Donoransvarlige nefrologer (nyreleger) som utreder levende giver av nyre. Målet er å nå 100 nyretransplantasjoner med levende giver årlig.
  • Nasjonal koordinator i den nasjonale behandlingstjenesten som har ansvar for å følge opp donorsykehusene.
  • Utrede om sykepleiere skal ha et særlig ansvar for donasjonsvirksomheten (etter modell fra Spania).
  • Avslagsprosenten (pårørende som sier nei) ligger i 2016 an til å bli det høyeste noen gang. Komiteen ønsker derfor en evaluering av samtykkebestemmelsene i den nye transplantasjonsloven og informasjonsvirksomheten til Stiftelsen Organdonasjon. Dette for å få mer informasjon om hvorfor avslagsprosenten går opp og ikke ned, slik intensjonen er.

Et enstemmig Storting sluttet seg til dette i behandlingen 19. desember.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073