Gå til innholdet

LNTs tilbud til helsepersonell og sykehusavdelinger

Bestill informasjonsmateriell

Helsepersonell kan bestille informasjonsmateriell gratis fra LNT til sykehusavdelingen de jobber i. LNT fakturerer imidlertid kr 150 per bestilling for porto og administrasjonskostnader.

Oversikt over brosjyrene våre finner du i bakerste del av LNT-nytt, som sendes ut til mange sykehusavdelinger. Dersom din avdeling ikke mottar LNT-nytt kan du ta kontakt med sekretariatet, så vil vi registrere adressen i vårt medlemsregister (gratis).

For å bestille brosjyrer sender du en e-post til post@lnt.no. Husk å oppgi hvilke brosjyrer dere ønsker, antall, samt leveringsadresse og fakturaadresse (med eventuell referanse). Leveringstid på brosjyrer til sykehusavdelinger er ca. 2 uker.

Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen 2017

ExtraStiftelsen forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping, og gir støtte til forskning innen helse. Det innbefatter fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet, omsorgsarbeid, levekår, helsetjenester, brukermedvirkning, samfunnsvitenskapelig forskning og samhandling. Problemstillinger knyttet til kommunenivå, samhandling i kommunen og mellom tjenestenivå vil prioriteres. Tverrfaglig samarbeid anses som viktig. Brukermedvirkning og klinisk, pasientnær forskning vektlegges. Basalforskning støttes ikke.

Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel LNT.

Søknadsfrist

De som ønsker å søke om forskningsmidler via LNT, må sende oss en prosjektskisse senest 20. april 2017. Denne skal kortfattet beskrive:

  • Bakgrunn for og formål med prosjektet
  • Hvilken nytte forskningen vil ha for LNTs pasientgrupper og/eller deres pårørende
  • Hvilket helsetjenestenivå problemstillingen/e i søknaden omhandler, det vil si hvilket nivå som har ansvar for tema i forskningsprosjektet (ikke hvor forsker er tilknyttet).
  • Grad av brukermedvirkning. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt, skal dette forklares og begrunnes.
  • Forskningsmetode
  • Opplysninger om forsker (grad, hvor er ansatt) og eventuell veileder(e). Forsker  navngis ved søknad om stilling for postdoktor og seniorforsker  
  • Eventuelle samarbeidspartnere
  • Framdrifts- og tidsplan med planlagte publikasjoner

Dersom LNT mener prosjektskissen beskriver et prosjekt vi ønsker å fremme, vil man få tilgang til søknadsskjema i ExtraStiftelsens elektroniske søknadssystem.  Dette må fylles ut innen tidsfrist man vil få oppgitt av LNT.

Tildeling av forskningsmidler gjøres kjent medio oktober.

Søk midler til forskning fra LNTs forskningsfond

LNT har sitt eget forskningsfond - "Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjoon", som ble etablert i 1992. Formålet er å styrke kunnskapen om nyresykdommer, organtransplantasjon og aktivt bidra til å bedre pasientgruppens livssituasjon.

For å oppnå dette kan fondet tildele enkeltpersoner, institusjoner etc. støtte til forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på å bedre situasjonen for dialysepasienter og organtransplanterte. Dette omfatter også levende organgivere og pårørendes livssituasjon, samt tiltak for å sikre organtilgang.

Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning på andre områder som er i overensstemmelse med fondets formål.

Forskningsprosjekter som bidrar til kunnskap om og øker livskvaliteten til våre pasientgrupper vil bli prioritert.

Forskningsprosjektene bør også ha med brukermedvirkning, både i planlegging og gjennomføring, i tråd med overordnede styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Resultatene av forskningsprosjektene skal publiseres i en populærvitenskapelig form i LNTs medlemsblad LNT-nytt.

Utlysning av forskningsfondet med søknadsfrist blir lagt ut på LNTs nettside på høsten hvert år.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398