Gå til innholdet

LNTs store reiseforsikringsguide

Illustrasjonsfoto: karolzielinski1996/pixabay.com

Dekker forsikringsselskapene sykdom og skade når man er nyrepasient eller organtransplantert?

18.06.2024

Tekst: Lily Kalvø
Først publisert i LNT-nytt 2/2023
Kvalitetssikret i juni 2024

Denne artikkelen er et dypdykk i forsikringsvilkårene til landets fremste forsikringsselskap. Målet er å avklare hvordan de vurderer kunder som har kronisk nyre-/lever-/pancreassykdom, går i dialyse eller er blitt transplantert. Vi forholder oss nøytral i valg av forsikringsselskap, og anbefaler heller alle å ta kontakt med sitt forsikringsselskap i god tid før ferien. Vær åpen og ærlig om helsetilstanden, og still konkrete spørsmål – gjerne skriftlig for dokumentasjon. Forhåndsgodkjenning er en svært god idé, og nødvendig for eksempel mens man går i dialyse eller i nyere tid er blitt transplantert.

Her er spørsmålene:

1. A: Kan personer som har kronisk nyre-/lever-/pancreassykdom, går i dialyse eller er transplantert, tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring hos dere?

B: Gjelder det i tilfelle særskilte vilkår, i tilfelle hvilke, for denne gruppen?

2. Betydningen av en legeattest. Vil man kunne tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom man har erklæring fra behandlende lege, som sier at det er forsvarlig at man reiser?

3. Hvordan stiller deres selskap seg til en søknad om avbestillingsforsikring fra en person som står oppført på venteliste for transplantasjon, og som planlegger ferie i ventetiden?

4. Mange av LNTs medlemmer er eldre. Mange forsikringsselskaper gir ikke reiseforsikring/avbestillingsforsikring til personer som er fylt 70 år, eventuelt annen aldersgrense. Hvordan er dette hos dere?

5. Våre medlemmer spør ofte om de må ha forhåndsgodkjenning hvis det har gått vesentlig med tid siden de ble transplantert, for eksempel 5 år, og de ikke har hatt skade/sykdom i løpet av disse årene. Finnes det noen retningslinjer for dette?

If Europeiske

Reiseforsikringen dekker kostnader til nødvendig medisinsk behandling for

uventet og akutt sykdom eller skade, som oppstår etter at en reise har startet. Forverring av en kjent sykdom eller skade på en reise, er i utgangspunktet ikke regnet som uventet og akutt sykdom på reisen.

– Når det er sagt, praktiserer vi ikke vilkårene så strengt at vi aldri dekker medisinsk behandling for kunder som har en kronisk sykdom eller skade, sier Ellen Paulsen, som er kommunikasjonssjef hos If Skadeforsikring NUF. Hun utdyper det slik:

– Vi ser etter følgende faktorer for å ta stilling til om en person med en kronisk sykdom har dekning for sin diagnose:

• Sykdom/skade kort tid før avreise.

• Alvorligheten av diagnosen kunden har.

• Stabilitet i sykdomsbildet over tid, og før reisen startet.

• Type behandling som gis for sykdommen, f.eks. cellegift, dialyse eller annet.

• Medisinbytte og årsakene til byttet.

• Nylige legekonsultasjoner, sykehusinnleggelser og/eller operasjoner.

• Sykdom under utredning eller står på venteliste for undersøkelser.

• Kundens generelle helsetilstand.

1. a) Kan personer som har kronisk nyre-/lever-/pancreassykdom, går i dialyse eller er transplantert, tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring hos dere?

1. b) Gjelder i tilfelle særskilte vilkår, i tilfelle hvilke, for disse?

– Vi har ikke spesielle vilkår for personer med kronisk sykdom eller skade. Vi har samme vilkår for alle kunder. Personer med kronisk nyre-/lever-/pankreassykdom kan tegne reiseforsikring hos oss i If Europeiske, men forverring av slike sykdommer vil i noen tilfeller ikke være dekket av forsikringen, sier Paulsen.

– En diagnose arter seg ikke likt hos alle med samme diagnose. Derfor må vi vite mer om sykdomsbildet til en som er kronisk syk, for å gi et klart svar på dekning på reiseforsikringen. Forsikringsselskapet tilbyr samtale med deres sykepleier for å avgjøre dekning.

– Du kan bli bedt om å sende inn epikrise eller attest fra lege, slik at vi forstår sykdomsbildet og kan ta en riktig beslutning. Dersom vi har en slik dialog på forhånd, kan vi gi et klart svar på dekning for den aktuelle reisen, sier Ellen Paulsen.

2. Vil man kunne tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom man har erklæring fra behandlende lege, som sier at det er forsvarlig at man reiser?

– En legeerklæring som sier at det er forsvarlig å reise, vil ikke automatisk innebære at vi dekker for en person som har en kronisk sykdom før utreise og blir syk på reisen. Forhold som nevnt over, vil være like avgjørende - selv med en legeattest.

3. Hvordan stiller deres selskap seg til en søknad om avbestillingsforsikring fra en person som står oppført på venteliste for transplantasjon, og som planlegger ferie i ventetiden?

– Avbestilling for en undersøkelse, operasjon, transplantasjon eller annet du står på venteliste for når du bestiller reisen, dekkes ikke av vår reiseforsikring, sier Paulsen og forklarer tenkningen bak dette:

– Vi er klar over at ventetiden kan være lang i påvente av en transplantasjon. Når du står på venteliste for å motta et transplantat, betyr det vanligvis at du har en fremskreden og alvorlig sykdom. At du får tilbud om transplantasjon, og som følge av dette må avbestille en reise, kan ikke anses som uventet og akutt sykdom etter at reisen ble bestilt.

4. Mange av LNTs medlemmer er eldre. Mange forsikringsselskaper gir ikke reiseforsikring/avbestillingsforsikring til personer som er fylt 70 år, eventuelt annen aldersgrense. Hvordan er dette hos dere?

– Vi har ingen aldersgrense på reiseforsikring. Alle aldre er dekket under samme vilkår. Men eldre personer bør være ekstra oppmerksomme på begrensningene som gjelder for eksisterende og/eller kronisk sykdom, sier Ellen Paulsen.

If Europeiske sender regelmessig ut e-poster med informasjon om dette til alle kunder over 65 år, og oppfordrer dem til å gjennomføre «helsesjekken» på deres nettside. Dette er et enkelt og anonymt spørreskjema, der du finner ut om sykdommen du har kan gi begrensninger i reiseforsikringen. 

5. Våre medlemmer spør ofte om de må ha forhåndsgodkjenning hvis det har gått vesentlig med tid siden de ble transplantert, for eksempel 5 år, og de ikke har hatt skade/sykdom i løpet av disse årene. Finnes det noen retningslinjer for dette?

– Hvis du som transplantert ikke har hatt sykdom i løpet av 5 år etter innsettelse av transplantatet, trenger du ikke å kontakte oss for forhåndsgodkjennelse.

– Men generelt vil vi råde transplanterte til å tenke godt gjennom hvor de skal reise, og om det er tilgang til god helsehjelp der. Vi har ingen begrensninger på reisedestinasjon i våre vilkår, og kan hjelpe til med mye hvis uhellet er ute, men vi kan ikke trylle frem et velfungerende helsevesen med gode sykehus og leger. Hvis noe skulle skje og du trenger behandling, vil det ta tid dersom vi må flytte deg til et annet sted eller i verste fall land, sier Ellen Paulsen.

Storebrand

1 a. Kan personer som har kronisk nyre-/lever-/pancreassykdom, går i dialyse eller er transplantert, tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring hos dere?

1 b. Gjelder i tilfelle særskilte vilkår, i tilfelle hvilke, for disse?

– Produktet reiseforsikring er ment å dekke det ukjente og uventede, og komplikasjoner som oppstår rundt sykdom som er kjent fra før av har vi per i dag dessverre ikke noen forsikring som dekker, sier Mari Asla Engen, produktsjef for reise, ulykke og husdyr i Storebrand.

Alle kan tegne reiseforsikring, men den dekker altså kun sykdom og ulykker som er uventet og som oppstår akutt under en reise, og ikke sykdom som er kjent eller under behandling før reisen. Storebrand har ingen særskilte vilkår, men dersom en kunde er i tvil om dekning på grunn av kronisk sykdom/behandling, kan han/hun kontakte Storebrand for en medisinsk forhåndsgodkjennelse.

– Når det gjelder avbestilling, er det også her et krav til at det må være en uventet, akutt og behandlingskrevende sykdom som er årsaken til at reisen må avbestilles, sier Engen.

2. Vil man kunne tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom man har erklæring fra behandlende lege, som sier at det er forsvarlig at man reiser?

– Man kan alltid tegne en forsikring, men vi ønsker at dere kontakter oss for en

medisinsk forhåndsgodkjennelse dersom du er under behandling/har en kronisk lidelse. De fleste leger har ikke innsikt i forsikringsmedisin, så selv om behandlende lege sier det er ok å reise, så kan det være sannsynlig at forsikringen ikke vil dekke dette. Legen tar ofte ikke sin vurdering om sykdomstilfellet er dekket av forsikringen eller ikke, sier Engen. Dersom en kunde har fått medisinsk forhåndsgodkjennelse, vil kunden ha ordinær dekning, forutsatt at alt er informert om i forhåndsgodkjenningen, påpeker hun.

3. Hvordan stiller deres selskap seg til en søknad om avbestillingsforsikring fra en person som står oppført på venteliste for transplantasjon, og som planlegger ferie i ventetiden?

– Her viser jeg til vilkårene hos oss. Avbestilling dekkes ikke av forsikringen når årsaken er:

• Akutt forverring av kronisk lidelse/sykdom når det er sannsynlig at dette vil inntreffe før planlagt avreise.

• Undersøkelse, behandling, og/eller innleggelse på sykehus som var planlagt eller du stod på venteliste før reisen ble bestilt.

• Sykehusopphold, utredning, undersøkelse, behandling eller rekonvalesens som tar lengre tid enn planlagt.

4. Mange av LNTs medlemmer er eldre. Mange forsikringsselskaper gir ikke reiseforsikring/avbestillingsforsikring til personer som er fylt 70 år, eventuelt annen aldersgrense. Hvordan er dette hos dere?

– Vi har ingen øvre aldersgrense for vår reiseforsikring.

5. Våre medlemmer spør ofte om de må ha forhåndsgodkjenning hvis det har gått vesentlig med tid siden de ble transplantert, for eksempel 5 år, og de ikke har hatt skade/sykdom i løpet av disse årene. Finnes det noen retningslinjer for dette?

– Det er ikke én bestemt regel med et fast antall år, dette må vurderes i hver enkelt kunde sin situasjon. Dersom det ikke er noen økt risiko for at kunden skal bli syk, er det ikke behov for forhåndsgodkjenning. Hvis kunden er i tvil, vil vi anbefale å få en forhåndsgodkjenning, sier Mari Asla Engen i Storebrand.

Frende

1 a. Kan personer som har kronisk nyre-/lever-/pancreassykdom, går i dialyse eller er transplantert, tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring hos dere?

1 b. Gjelder i tilfelle særskilte vilkår, i tilfelle hvilke, for disse?

– Ja, og det er ingen særskilte vilkår. Men med mindre det er snakk om en akutt og uventet forverring dekker ikke forsikringen utgifter eller avbestilling på grunn av kjent/kronisk sykdom, sier Øystein Øren, som er produktsjef i Frende.

2. Vil man kunne tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom man har erklæring fra behandlende lege, som sier at det er forsvarlig at man reiser?

– Du vil uansett kunne kjøpe forsikring, men vi dekker kun utgifter eller avbestilling ved akutt sykdom eller ulykke. Akutt og uventet forverring av kjent sykdom kan også dekkes etter skjønn. Frende tilbyr også gratis medisinsk rådgivning før man bestiller eller drar på reise. Her får man snakke med spesialister på reisemedisin, og de kan gi deg forsikringsmedisinske og konkrete reiseråd rundt den aktuelle reisen.

• Du får råd og anbefaling om din konkrete situasjon. Hvor trolig er det at sykdommen din kan forverres? Og er det sannsynlig at forsikringen gir deg dekning hvis du blir sykere under reisen? Hvilke forholdsregler bør du ta?

– Ekspertene våre kan også anbefale reisemål ut ifra ditt sykdomsbilde, og anbefale sykehus eller behandlingssteder du bør dra til hvis du blir syk under reisen.

3. Hvordan stiller deres selskap seg til en søknad om avbestillingsforsikring fra en person som står oppført på venteliste for transplantasjon, og som planlegger ferie i ventetiden?

– Du kan få kjøpt reiseforsikring i Frende selv om du venter på en behandling. Men, forsikringen dekker ikke avbestilling som skyldes medisinsk behandling eller rekonvalesens som var planlagt da reisen ble bestilt.

– Hvis du står på venteliste for organ, men det ikke er fastsatt operasjonsdato, så dekker ikke forsikringen avbestillingskostnader hvis det plutselig blir operasjon i reiseperioden. Men dersom operasjonsdatoen er fastsatt, men blir fremskyndet slik at den treffer i reiseperioden, så dekker vi avbestillingskostnader.

4. Mange av LNTs medlemmer er eldre. Mange forsikringsselskaper gir ikke reiseforsikring/avbestillingsforsikring til personer som er fylt 70 år, eventuelt annen aldersgrense. Hvordan er dette hos dere?

– Vi tilbyr helårsreiseforsikring for enkeltperson eller familie, men har krav om totalkundeforhold. Utover dette har vi ingen variasjoner eller tilleggsdekninger.

5. Våre medlemmer spør ofte om de må ha forhåndsgodkjenning hvis det har gått vesentlig med tid siden de ble transplantert, for eksempel 5 år, og de ikke har hatt skade/sykdom i løpet av disse årene. Finnes det noen retningslinjer for dette?

– I dette tilfellet fremstår det helt i orden å kjøpe seg en feriereise, og reiseforsikringen vil gjelde fullt ut. Hvis du likevel er usikker, kan du uansett bruke vår medisinske rådgivingstelefon før reisen, sier produktsjef Øystein Øren i Frende.

Gjensidige/Gouda reiseforsikring

1 a. Kan personer som har kronisk nyre-/lever-/pancreassykdom, går i dialyse eller er transplantert, tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring hos dere?

1 b. Gjelder i tilfelle særskilte vilkår, i tilfelle hvilke, for disse?

– Ja, de kan kjøpe reiseforsikring i Gjensidige. Tegningsreglene våre er generelle og gjelder for alle. Vi tilbyr reiseforsikring til alle som er bosatt i Norge, oppholder seg i Norge minst 6 måneder hvert år og som er medlem av norsk folketrygd. Hva forsikringen dekker, reguleres av vilkårene.

– Vi har ingen særskilte vilkår. Men, det som er viktig å merke seg, er at forsikringen bare dekker behandling av sykdom som uventet og akutt oppstår på en reise. Forsikringen dekker ikke forventet behandlingsbehov, sier produktsjef Anne Stake Løvdahl i Gjensidige. Forsikringsselskapet anbefaler alle som har en kjent sykdom til å kontakte Helfo for å undersøke hva de kan få dekket via de offentlige trygdeordningene.

2. Vil man kunne tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom man har erklæring fra behandlende lege, som sier at det er forsvarlig at man reiser?

– Det er alltid fornuftig å samrå seg med behandlende lege før en reise bestilles. Minst like viktig som en erklæring om at det er forsvarlig å reise, er at det gjøres en vurdering av sannsynligheten for at forverring eller komplikasjoner av den kjente sykdommen vil kunne inntreffe på reisen. Gjensidige bruker forhåndsgodkjenning i svært liten grad, men har utarbeidet et skjema som kundene kan ta med seg til sin lege for å få gjort en vurdering av sin helsetilstand og risikoen forbundet med det å reise. Det er flere punkter som skal besvares, blant annet hvor stor sannsynligheten er for at forverring eller komplikasjoner vil kunne oppstå i løpet av den planlagte reisen.

– Avbestillingsforsikringen gjelder for sykdom som inntreffer uventet og akutt etter at reisen er kjøpt. Forsikringen dekker ikke avbestilling som følge av behandling, operasjon eller rehabiliteringsopphold som var planlagt/var til vurdering før reisen ble kjøpt.

3. Hvordan stiller deres selskap seg til en søknad om avbestillingsforsikring fra en person som står oppført på venteliste for transplantasjon, og som planlegger ferie i ventetiden?

— Avbestilling er en dekning som inngår i reiseforsikringen, og denne forsikringen kan du kjøpe selv om du står på venteliste for transplantasjon. Men du vil ikke få erstatning for avbestilling på grunn av behandling, operasjon o.l. som var planlagt eller til vurdering allerede før reisen ble kjøpt. Forsikringen dekker kun avbestilling som følge av uventet og akutt sykdom.

4. Mange av LNTs medlemmer er eldre. Mange forsikringsselskaper gir ikke reiseforsikring/avbestillingsforsikring til personer som er fylt 70 år, eventuelt annen aldersgrense. Hvordan er dette hos dere?

– Vi har ingen øvre aldersgrense for å tegne reiseforsikring i Gjensidige, forteller Anne Stake Løvdahl.

5. Våre medlemmer spør ofte om de må ha forhåndsgodkjenning hvis det har gått vesentlig med tid siden de ble transplantert, for eksempel 5 år, og de ikke har hatt skade/sykdom i løpet av disse årene. Finnes det noen retningslinjer for dette?

– Den som er «friskmeldt» og har vært symptomfri over en lang periode, trenger i utgangspunktet ikke å få gjort en helsevurdering som nevnt under punkt 2. Men for egen trygghet, kan det likevel være fornuftig, sier Anne Stake Løvdahl i Gjensidige.

Fremtind forsikring

(eid av DNB og Sparebank1)

1 a. Kan personer som har kronisk nyre-/lever-/pancreassykdom, går i dialyse eller er transplantert, tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring hos dere?

1 b. Gjelder i tilfelle særskilte vilkår, i tilfelle hvilke, for disse?

– Alle kan kjøpe reiseforsikring, inkludert avbestillingsdekning hos oss, men det er ikke gitt at dette vil være dekket fullt ut. Personer med kjent, alvorlig sykdom må være klar over at de alltid skal ta kontakt med oss/SOS International sitt helseteam for en individuell medisinsk forhåndsvurdering før de reiser, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind.

– Helsetilstanden og sykdomsforløpet til den enkelte avgjør om man får godkjennelse til å avbestille eller gjennomføre den aktuelle reisen. Det kommer også an på hvilket land/område man skal reise sett opp mot den enkeltes helsesituasjon.

– Fremtind har ingen særskilte vilkår, da dette med forhåndsvurdering ved kronisk sykdom gjelder for alle uansett sykdom og diagnose, opplyser Hofstad-Nielsen.

2. Vil man kunne tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom man har erklæring fra behandlende lege, som sier at det er forsvarlig at man reiser?

– Ja, du kan kjøpe reiseforsikring, men det er SOS sitt helseteam som gjør en forhåndsvurdering av helsetilstanden til den enkelte før selve reisen. Helsetilstanden og sykdomsforløpet ditt avgjøre om du får godkjennelse til å avbestille eller gjennomføre den aktuelle reisen. Godkjenning avhenger av helsetilstanden din på det aktuelle tidspunktet og ses opp mot sannsynligheten for at du vil trenge medisinsk bistand som følge av sykdommen mens du er på reise.

3. Hvordan stiller deres selskap seg til en søknad om avbestillingsforsikring fra en person som står oppført på venteliste for transplantasjon, og som planlegger ferie i ventetiden?

– SOS sitt helseteam gjør en vurdering ut fra helsetilstanden og som danner grunnlaget for om vedkommende kan benytte seg av avbestillingsdekningen eller ikke.

4. Mange av LNTs medlemmer er eldre. Mange forsikringsselskaper gir ikke reiseforsikring/avbestillingsforsikring til personer som er fylt 70 år, eventuelt annen aldersgrense. Hvordan er dette hos dere?

– Vi har ingen aldersgrense for kjøp av reiseforsikring, men en reduksjon i forsikringssummen ved ulykkesskade og medisinsk invaliditet fra fylte 75 år.

5. Våre medlemmer spør ofte om de må ha forhåndsgodkjenning hvis det har gått vesentlig med tid siden de ble transplantert, for eksempel 5 år, og de ikke har hatt skade/sykdom i løpet av disse årene. Finnes det noen retningslinjer for dette?

– Hvis tilstanden har vært stabil over lengre tid, så er sannsynligheten for at det oppstår komplikasjoner på reisen lavere. Fremtind anbefaler likevel at man tar kontakt med SOS sitt helseteam. Eksempelvis har de sett tilfeller der man reiser til land med en helt annen bakterieflora enn her. Smitte og virus kan lett overføres og det som kan virke som mindre plager for mange, kan by på større utfordringer for de som har vært gjennom en transplantasjon.

– Helseteamet hos SOS er godt drillet på reisemedisin og kan fort gi en uttalelse om reisen er å anbefale eller ikke. Den medisinske helsevurderingen er en god og gratis tjeneste som gir trygghet for våre kunder. Har helseteamet godkjent reisen din, så er du trygg og sikker på at du får bistand hvis uhellet skulle være ute, sier Hofstad-Nielsen i Fremtind.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073