Gå til innholdet

Tilbud til foresatte til barn/unge med alvorlig/kronisk sykdom

Hva med oss? Og Hva med meg? Kurs for foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom.
"Hva med oss?" og "Hva med meg?" er kurs for hhv. par og enslige forsørgere som har barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Kursene arrangeres flere steder i landet.
Oversikt over hvor og når finner du på nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Se mer informasjon om kursene her.

Familienettet.no
Informasjon fra nettsiden: "Familienettet.no er et nettsted for foreldre. Vi har mye stoff om familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom. Familienettet gir også generell foreldreveiledning, basert på Program for foreldreveiledning.
Familienettet.no har som mål å gjøre det enklere å finne og ta i bruk informasjon, og å legge til rette for deling av kunnskap og erfaring med andre i lignende situasjon, uavhengig av hvor i landet man er bosatt og når på døgnet man trenger denne informasjonen.
Nettstedet er blitt til gjennom samarbeid mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, tidligere Rikstrygdeverket, samt fagfolk med forskjellig bakgrunn og kompetanse. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for nettsidene."

Helt sjef!
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har laget en håndbok for helseforetak og kommuner som vil starte lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foresatte. Håndboka er blitt til gjennom prosjektet "Ung medvirkning og mestring - UMM". Tilbudene er ment å gå på tvers av diagnoser og er utprøvd ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Akershus universitetssykehus (Ahus). Du kan lese mer om prosjektet på www.mestring.no.


 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073