Gå til innholdet

Spørsmål og svar om covid-19-vaksine

Informasjon til organtransplanterte og kronisk nyresyke.

14.01.2021

Anbefales vaksinen til organtransplanterte og kronisk nyresyke?

Studier som har vært gjort i løpet av covid-19-pandemien har vist at pasienter i dialyse og nyretransplanterte pasienter som blir syke av covid-19 har økt dødelighet sammenlignet med befolkningen generelt. Norsk Nyreregister har samlet data for Norge og rapportert tallene til et europeisk samarbeid. I Norge lever 3715 nyretransplanterte pasienter og 1638 pasienter i dialyse. Norsk Nyreregister har fått meldt 24 transplanterte med covid–19-sykdom og 5 dødsfall. Det er meldt 19 pasienter i dialyse med covid-19 og 4 dødsfall. Det ser ikke ut til at covid-19-sykdom medfører like høy risiko hos pasienter transplanterte med andre organer. Ut fra risiko for alvorlig forløp av covid-19-sykdom, er vaksine viktig for transplanterte pasienter. Men det er ingen erfaring med vaksinene i denne pasientgruppen. Ut fra et teoretisk grunnlag, forventes ikke vaksinene å ha mer bivirkninger hos transplanterte enn andre. Men en vet ikke om covid-19-vaksine kan stimulere immunsystemet slik at det blir økt risiko for avstøtning. Vi tror denne risikoen er veldig liten. Det kan være større fare for skade på det transplanterte organet om en blir covid-19-syk.

Rikshospitalets konklusjon er å anbefale at transplanterte pasienter og kronisk nyresyke blir vaksinerte mot covid-19.

Det er viktig å lære av den erfaringen vi får nå. Norsk Nyreregister ønsker å få melding om transplanterte og dialysepasienter som blir vaksinerte og eventuelle bivirkninger fra nyrelegene. For transplanterte er det er viktig å ta immunhemmende medisiner som vanlig.

Kilde: Anna Varberg Reisæter, på vegne av Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, 23/12 – 20

Hvor lenge bør man vente etter transplantasjon før det er trygt å ta vaksine?

Bruk av immunhemmende medikamenter kan redusere effekten av vaksinen. Det er høyest doser med immunhemmende medikamenter den første tiden etter transplantasjon. Med den kunnskapen vi har i dag, anbefaler vi å vente med vaksinasjon til 2-3 måneder etter transplantasjon. Enkelte pasienter bør vente enda lengre. Det anbefales at husstandsmedlemmer også får vaksine. Det er ikke nødvendig å bli avmeldt ventelisten i forbindelse med vaksinasjon, såfremt en ikke får bivirkninger. I så tilfelle kontakt nyrelege/behandlende lege.

Kilde: Anna Varberg Reisæter, på vegne av Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, 23/12 – 20

Når kommer innkallingen til vaksinering?

— Det vil variere fra sted til sted, og det er kommunen som har ansvaret for vaksineringen. Det er en stor operasjon i hver kommune. Den beste måten å vite hva som skjer i egen kommune, er via fastlegen. En del transplanterte og pasienter i hjemmedialyse har imidlertid mest kontakt med sykehuslegen sin. Dersom du er usikker på om fastlegen har oversikt over sykdomsbildet ditt, kan det være lurt å melde fra om dette. Dialysepasienter mottar sykehusdialyse tre ganger i uka på sykehuset, så for denne gruppen er det mulig at vaksineringen går via sykehuset, sier Reisæter til LNT 8. januar. 

Hvor havner LNTs pasientgrupper i vaksinekøen?

På gruppenivå skal organtransplanterte og kronisk nyresyke prioriteres etter at beboere i sykehjem og personer over 75 år er vaksinert, ifølge Folkehelseinstituttet. Her kan du lese mer om prioriteringsrekkefølgen. 

Hvilke vaksinekandidater kan du ta?

Som følge av immunhemmende behandling, skal organtransplanterte i hovedsak unngå vaksiner som inneholder levende virus. Vaksinene som er fremstilt med RNA-teknologi inneholder ikke levende virus, og er således trygge for transplanterte og kronisk nyresyke, sier Rikshospitalet. Vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna er eksempler på slike vaksiner.

Vaksinen fra AstraZeneca er en Viral vektor – ikke-replikerende vaksinetype. Denne typen vaksiner er basert på virus som er levende, men som ikke makter å formere seg og replikere i mennesker. Det er ikke SARS CoV-2 som anvendes i vaksinen, men et annet virus der deler av koronavirusets arvestoff er satt inn. Etter at viruset har blitt modifisert, er det for praktiske formål "dødt". Derfor kan denne vaksinentypen også være aktuell for transplanterte.   

Hvordan kan man vite at vaksinen er trygg?

Disse vaksinene blir fremstilt rekordraskt, men kravene til kvalitet, sikkerhet og effekt tilsvarer kravene for andre vaksiner og legemidler, ifølge Legemiddelindustrien. Vaksinen er testet gjennom flere steg hos mennesker. Først med tanke på trygghet, deretter dosebestemming og til slutt vurdering av effekt mot viruset. Rundt 40.000 mennesker har fått hver av vaksinene, og det er ikke funnet alvorlige bivirkninger, skriver Kristin Greve-Isdahl Mohn, overlege ved infeksjonsseksjonen på Haukeland universitetssjukehus. Hovedårsaken til at vaksineutviklingen har gått rekordraskt, er at dette har fått høyest prioritet verden over. Man har aldri sett et tilsvarende globalt samarbeid, og ressurstilgangen har nærmest vært ubegrenset. Det har vært en historisk mobilisering, der ledende forskere verden over har sluppet alt de har i hendene for å prioritere dette. Dessuten har arbeidet med RNA-vaksinene dratt nytte av forskning som har pågått i over 25 år. 

Bør husstandsmedlemmer vaksineres?

— Vi råder familiemedlemmer til transplanterte og kronisk nyresyke om å takke ja til vaksinen dersom de får tilbudet. Det er fordi man ikke vet hvor god effekt vaksinen vil ha hos de med nedsatt immunforsvar, sier Anna Varberg Reisæter.

Kan dialysebehandling påvirke vaksineresponsen? 

— Det er ingen grunn til å tro at dialysebehandlingen som sådan svekker vaksineeffekten. Det er imidlertid rimelig å anta at et nedsatt immunforsvar kan begrense vaksineresponsen, sier Marit Dahl Solbu, seksjonsoverlege, Nyreseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge, samt leder av Norsk nyremedisinsk forening. 

Må pasienter på immundempende behandling ta flere vaksinedoser enn andre?

— Det er ikke lagt opp til det ut ifra kunnskapen vi har i dag. Etter hvert vil det komme mer forskning om dette, sier Solbu.

Kan de med nedsatt immunforsvar regne med bivirkninger av annen karakter enn andre personer?

— Vaksinene er ikke testet ut hos utsatte risikogrupper, men det er ingen teoretisk grunn til å tro at de med nedsatt immunforsvar får andre bivirkninger enn ikke-transplanterte, sier Reisæter.

— Uheldige bivirkninger får ufortjent mye oppmerksomhet

Solbu mener at uheldige bivirkninger av vaksinen får for mye spalteplass i mediene.  

— Studiene som er gjort på vaksinene viser at alvorlige bivirkninger er ekstremt sjeldent, men dette får ufortjent mye oppmerksomhet i mediene fordi det har nyhetens interesse. Det kan være lurt ikke å legge så mye vekt på de historiene som blåses opp, råder Solbu.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073